تعداد مقالات: 219

51. ماهیت شرطی لزومی جزئیه در منطق سینوی

دوره 51، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 43-59

10.22059/jitp.2018.231639.522944

علی رضا دارابی


52. از خودبیگانگی، موقعیتهای مرزی و مرگ در مثنوی معنوی

دوره 45، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 47-65

10.22059/jitp.2013.29429

سیده زهرا حسینی؛ احد فرامرز قراملکی


53. تحریری از نقد اشمیت‌ـ‌پتری بر اوّلین مثال نقض گتیه

دوره 43، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 51-68

محمدصالح زارع پور


54. ساحت ارادی نفس در نظر غزالی

دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 53-77

زهرا (میترا) پورسینا


55. مقسم تصور و تصدیق از منظر معرفتشناسی نوصدرایی

دوره 46، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 55-77

10.22059/jitp.2013.31936

عبدالحسین خسروپناه؛ مهدی عاشوری


56. مفهوم و مصداق «عالم ذرّ» از دیدگاه صدرالمتألهین شیرازی و علّامه طباطبایی

دوره 45، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 57-85

10.22059/jitp.2012.24930

علی محمد ساجدی؛ مریم سلیمانی


57. سیر تحول آرای ویلیام لئونارد راو در باب شر بی‌وجه و ملاحظاتی انتقادی بر آن

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 159-179

10.22059/jitp.2015.56519

بتول زرکنده؛ امیرعباس علیزمانی


58. بررسی امکان تحقق نفس جزئی قبل از حیات دنیوی با استمداد از نظریۀ وحدت شخصی وجود نزد ملاصدرا

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 175-190

10.22059/jitp.2017.60786

فروغ السادات رحیم پور؛ ابراهیم راستیان


59. استعارۀ وجود به مثابۀ امر سیال در فلسفۀ ملاصدرا

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 187-205

10.22059/jitp.2017.222100.522913

وحید خادم زاده


60. روش‌شناسی غزالی در مواجهه با حکمت سینوی

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 197-222

10.22059/jitp.2018.249816.522995

سید محمد علی دیباجی


61. آموزه بدا در قرآن، آرای کلامى شیعه، و آثار مولوى

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 203-224

10.22059/jitp.2014.52867

حسین حیدری


62. پژوهشی پیرامون هنر از حیث اعتباری بودن براساس نظریۀ اعتباریات علامه سیدمحمدحسین طباطبایی

دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 207-228

10.22059/jitp.2019.276133.523091

عفت السادات حسینی؛ پرویز ضیاء شهابی؛ محسن جوادی


63. بررسی برهان‌های ریاضیّاتی ابطال تسلسل بر اساس نظریّه مجموعه ها

دوره 42، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

وحید خادم زاده؛ محمد سعیدی مهر


64. علم بالقوه نزد ابن سینا

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-45

10.22059/jitp.2017.62332

رضا اکبری؛ فاطمه شاهین فر؛ محمد سعیدی مهر


65. نقد تفسیر عرفی از اصالت وجود صدرایی

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 35-50

10.22059/jitp.2015.54698

غلامرضا بنان؛ قاسم کاکایی


66. تحلیل انتقادی آرای شارحان اشارات در باب تعین واجب تعالی

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 35-53

10.22059/jitp.2016.58362

سردار دکامی؛ محمد سعیدی مهر


68. تقریر انسان‌شناسانه اعتباریات بر اساس ماجرای هبوط انسان از منظر علامه طباطبایی

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 57-74

10.22059/jitp.2019.262778.523045

ابراهیم راستیان؛ محمد بیدهندی؛ فروغ السادات رحیم پور


69. مطالعات میان‌رشته‌ای: مبانی و رهیافت‌ها

دوره 43، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 59-82

سعیده سیاری؛ احد فرامرز قراملکی


70. چیستی سعادت از منظر مسکویه

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 61-82

10.22059/jitp.2013.35747

عین‌اللّه خادمی


71. مفهوم «فطرت»؛ امکانی برای طرح نظریۀ فلسفۀ تاریخ

دوره 51، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 61-86

10.22059/jitp.2018.232708.522945

سید حمید رضا طالب زاده؛ محمدحسین مطهری فریمانی


72. بررسی دیدگاه تدئوس متز در باب خدا و معنای زندگی و نقد آن از دیدگاه علّامه طباطبایی (ره)

دوره 44، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 63-91

زینب کریمی قدوسی؛ امیرعباس علیزمانی


73. بررسی مبانی کلامی‌ـ‌فلسفی نظریۀ پرورش روح جان هیک

دوره 45، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 67-84

10.22059/jitp.2013.29430

اکرم خلیلی؛ امیرعباس علیزمانی


75. راهکار متمایز ملاصدرا از ابن سینا در رفع "اجتماع دو مقوله" در وجود ذهنی و کارایی آن

دوره 46، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 79-91

10.22059/jitp.2013.31937

محمود زراعت پیشه؛ احد فرامرز قراملکی