سیر تحول آرای ویلیام لئونارد راو در باب شر بی‌وجه و ملاحظاتی انتقادی بر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فلسفۀ دین از دانشگاه تهران، معاونت تولید و ویراستار انتشارات حکمت

2 دانشیار گروه فلسفه دین دانشگاه تهران

چکیده

ویلیام لئونارد راو، فیلسوف دین معاصر (1931-)، با تأکید بر وجود برخی شرور بی‌وجه در جهان، کوشید تا روایت تازه‌ای از مسئلۀ قرینه‌ای شر ارائه دهد. در این مقاله سعی ما بر آن است که نخست توصیف دقیق و مستندی از آرای راو ارائه دهیم و سپس به بررسی و نقد دیدگاه او بپردازیم. در مقام توصیف، کوشیده‌ایم سیر تحول آرای راو با توجه به اشکالات منتقدان و اصلاحات و جرح‌وتعدیل‌های او به‌خوبی نشان داده شود. پس از مواجهه با اشکالات منتقدانی چون ریشنباخ، لویز، ویکسترا، و پلنتینگا، راو به بازسازی برهان قرینه‌ای خود برمبنای شر بی‌وجه پرداخت. در این مقاله علاوه‌بر توصیف دقیق دیدگاه راو، نشان داده شده است که تلاش او برای انتقال از وجود شرور ظاهراً بی‌وجه به باور معقول به وجود شرور بی‌وجه نادرست و ناتمام بوده و از نیافتن توجیه برای برخی شرور نمی‌توان به واقعاً بی‌وجه‌بودن آن دست یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The William Leonard Rowe's Evolution of Views on Gratuitous Evil and Its Critical Remarks

نویسندگان [English]

  • Batool Zarkande 1
  • Amirabbas Alizamani 2
1 M. A. in Philosophy of religion, Allameh Tabataba'i University
2 Associate Professor, University of Tehran
چکیده [English]

The contemporary philosopher of religion, William Leonard Rowe (1931-   ), with emphasis on gratuitous evil, has tried to show a new version of an evidential argument from evil against God. In this article we, first, try to show a detailed description and documentation of Rowe’s views and, then, have some critical remarks on it. In describing his views, we try to reveal properly the evolution of Rowe’s ideas, according to his critics’ views and his thought reformations. We have shown that the Rowe’s efforts to conclude the existence of actual gratuitous evils from the existence of the some seemingly gratuitous ones is not correct, and that not to find the justification for some evils does not imply that they do not have any plausible justification at all.

کلیدواژه‌ها [English]

  • William L. Rowe
  • problem of evil
  • gratuitous evil
  • Evidential Argument of Evil
[1]         Feinberg, John S. (2004). The Many Faces of Evil: Theological Systems and the Problems of Evil, Crossway Books.
[2]         Howard-Snyder, Daniel (1996). The Evidential Argument From Evil, Indiana University Press.
[3]         Lewis, Delmas (1983). “The Problem with the Problem of Evil,” Sophia, vol. 22.
[4]         Peterson, Michael L., God and Evil: An introduction to the Issues, Westview Press, 1998.
[5]         Plantinga, Alvin (1998). "Degenerate Evidence and Rowe's New Evidential Argument from Evil", Noûs, 32:4, 531-544.
[6]         Rowe, William L. (1969). "God and Other Minds", Noûs, vol.3, no.3, pp. 259-284.
[7]         Rowe, William L. (1979). "The Problem of Evil and Some Varieties of Atheism", American Philosophical Quarterly 16.

[8]         Rowe, William L. (2007). William L. Rowe on Philosophy of Religion: Selected Writings, Evil and Theodicy, Ashgate Publishing, Ltd.

[9]         Snyder, Daniel T. (1990). “Surplus Evil”, Philosophical Quarterly 40.
[10]    Trakakis, Nick (2007). The God Beyond Belief: in Defence of William Rowe’s Evidential Argument from Evil, Springer.
[11]    Wykstra, Stephen (1984). "The Humean Obstacle to Evidential Arguments from Suffering: On Avoiding the Evils of ‘Appearance’", International Journal for Philosophy of Religion, vol.16.