قرار گرفتن در چارک نخست (Q1) پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)