اهداف و چشم انداز

مجله فلسفه و کلام اسلامی آماده پذیرش مقاله در سه حوزه فلسفه اسلامی،   فلسفه دین و فلسفه تحلیلی است. هدف مجله آن است که نویافته‌های پژوهشگران حوزۀ منطق، کلام، و فلسفه را در معرض داوری میان‌اَذهانی بگذارد تا پژوهشهای خرد در فرآیند نقد و ارزیابی جامعۀ علمی، هم‌افزایی یابند و بستر مناسب برای تحوّل علوم انسانی را فراهم سازند.