تحریری از نقد اشمیت‌ـ‌پتری بر اوّلین مثال نقض گتیه

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

گتیه با ارائه دو مثال نقض ادّعا می‌کند که ممکن است شخص S به گزاره P باور صادق موجّه داشته باشد ولی به آن معرفت نداشته باشد. گزاره P در اولین مثال نقض گتیه دربردارنده یک «توصیف معیّن» است. در این مقاله، با تکیه بر آرای راسل، استراوسون، و دونلان در باب تحلیل جملات حاوی توصیفات معیّن، تلاش می‌کنیم تا اوّلین مثال نقض گتیه را نقض کنیم. به بیان دقیق‌تر، نشان می‌دهیم که دلیل معرفت نداشتن شخص S به گزاره P در اوّلین مثال نقض گتیه این است که یا اصلاً به P باور ندارد و یا به P باور دارد امّا P صادق نیست. به این ترتیب، روشن می‌شود که مثال اوّل گتیه، برخلاف ادّعای او، ناقض تعریف سه‌جزئی معرفت نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Exposition of Schmidt-Petri’s Critique on Gettier’s First Counterexample

نویسنده [English]

  • Mohammad Saleh Zarepur
چکیده [English]

By introducing two counterexamples, Gettier claims that it is possible that a person S has true justified belief that P but fails to know that proposition. The proposition P in Gettier’s first counterexample includes a “definite description”. We try, in this article, to refute Gettier’s first counterexample by means of what Russell, Strawson and Donnellan have said on the analysis of the propositions contained definite descriptions. More precisely, we will show that S doesn’t know that P because either he don’t believe that P or P is not true. It means that Gettier’s first counterexample cannot refute tripartite definition of knowledge

کلیدواژه‌ها [English]

  • definite description
  • Donnellan
  • Gettier’s counterexamples
  • Russell
  • Strawson
  • tripartite definition of knowledge