اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمود واعظی

علوم قرآن و حدیث استاد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

mvaeziut.ac.ir

سردبیر

عبدالرسول کشفی

فلسفه دانشگاه تهران

akashfiut.ac.ir
0000-0002-5702-2281

اعضای هیات تحریریه بین المللی

ونسان برومر

فلسفه دین استاد تمام گروه فلسفه دین، دانشگاه اترخت، هلند.

www.stellenboschwriters.com/brummer.html
vincent.brummergmail.com
0000-0001-8606-1055

h-index: 5  

اعضای هیات تحریریه

نجفقلی حبیبی

دانشیار، دانشگاه تهران

nhabibiut.ac.ir

محسن جوادی

فلسفه و کلام اسلامی استاد تمام گروه فلسفه و کلام، دانشگاه قم، قم، ایران.

profs.qom.ac.ir/Portal/home/?person/24435/24757/24086/
javadi-mqom.ac.ir
02532103360
0000-0003-3534-8843

قربان علمی

دانشیار، دانشگاه تهران

gelmiut.ac.ir

امیرعباس علیزمانی

فلسفه دین دانشیار، دانشگاه تهران

amir_alizamaniut.ac.ir

احد فرامرز قراملکی

استاد تمام دانشگاه تهران

ghmalekiut.ac.ir

عبدالرسول کشفی

فلسفه دانشگاه تهران

akashfiut.ac.ir

قاسم کاکائی

استاد تمام گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه شیراز

ghkakaieyahoo.com

انشاالله رحمتی

استاد تمام فلسفه و عرفان دانشگاه آزاد اسلامی

n.sophia1388gmail.com

حسین هوشنگی

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق (ع)

isu.ac.ir/cv/271/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%DB%8C
h.hooshangiisu.ac.ir

h-index: 7  

رضا اکبری

فلسفه و کلام اسلامی استاد تمام فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه امام صادق

isu.ac.ir/cv/247/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C
r.akbariisu.ac.ir
0000-0002-5231-7849

h-index: 4  

عباس یزدانی

استاد تمام دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/fa/~a.yazdani
a.yazdaniut.ac.ir