اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمود واعظی

علوم قرآن و حدیث استاد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

mvaeziut.ac.ir

سردبیر

عبدالرسول کشفی

فلسفه دانشگاه تهران

akashfiut.ac.ir
0000-0002-5702-2281

اعضای هیات تحریریه

ونسان برومر

فلسفه دین دکتری فلسفه دین، دانشگاه اترخت

vincent.brummergmail.com

نجفقلی حبیبی

دانشیار، دانشگاه تهران

nhabibiut.ac.ir

محسن جوادی

فلسفه استاد، دانشگاه قم

moh_javadiyahoo.com

قربان علمی

دانشیار، دانشگاه تهران

gelmiut.ac.ir

امیرعباس علیزمانی

فلسفه دین دانشیار، دانشگاه تهران

amir_alizamaniut.ac.ir

احد فرامرز قراملکی

استاد، دانشگاه تهران

ghmalekiut.ac.ir

عبدالرسول کشفی

فلسفه دانشگاه تهران

akashfiut.ac.ir

قاسم کاکائی

استاد گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه شیراز

ghkakaieyahoo.com

انشاالله رحمتی

استاد فلسفه و عرفان دانشگاه آزاد اسلامی

n.sophia1388gmail.com

حسین هوشنگی

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق (ع)

h.hooshangiyahoo.com

رضا اکبری

استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)

r.akbariisu.ac.ir

عباس یزدانی

دانشیار دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/fa/~a.yazdani
a.yazdaniut.ac.ir