داوران

نام و نام خانودگی داور

رتبه علمی و وابستگی سازمانی

آدرس ایمیل

لینک عضویت در پابلونز و دیگر پایگاه های بین المللی

 ابراهیمی،حسن

استاد گروه فلسفه و کلام دانشکده الهیات دانشگاه تهران

ebrahim@ut.ac.ir

 

 اکبری، رضا

استادتمام گروه فلسفه و کلام دانشگاه امام صادق( ع)، تهران، ایران

rezaa.akbari@gmail.com

https://publons.com/researcher/3123083/reza-akbari/ 

https://isu-ir.academia.edu/rezaakbari

بیات، محمدرضا

استادیار فلسفه دین دانشگاه تهران، تهران، ایران

mz.bayat@ut.ac.ir

https://scholar.google.com/citations?user=VgIl3d4AAAAJ&hl=fa

بید هندی، محمد

دانشیار گروه فلسفه اسلامی دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان

bidhendimohammad@yahoo.com

 

جوادی، محسن

استاد تمام گروه فلسفه اخلاق، دانشگاه قم، قم، ایران

Javadi-m@qom.ac.ir

https://publons.com/researcher/4902519/mohsen-javadi/

 

https://scholar.google.com/citations?user=TF3bd8gAAAAJ&hl=en

خادمی، عین اله

استاد تمام مرکز تربیت معلم شهید رجایی، تهران، ایران

e_khademi@ymail.com

https://publons.com/researcher/4904246/einullah-khademi/

سعیدی مهر، محمد

استاد تمام، گروه فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

saeedimehr@yahoo.com

https://modares.academia.edu/msaeedimehr

 

https://www.linkedin.com/in/mohammad-saeedimehr-20056613a/?originalSubdomain=ir

 

https://www.researchgate.net/profile/Mohammad-Saeedimehr-2

 

کشفی، عبدالرسول

استاد گروه فلسفه و کلام، دانشگاه تهران، تهران، ایران

akashfi@ut.ac.ir

https://scholar.google.com/citations?user=1Nkn-

gYAAAAJ&hl=en

 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/HLP-4350-2023

 

https://www.mendeley.com/settings/account/

 

خزاعی، زهرا

استادتمام، گروه فلسفه وکلام دانشگاه قم، قم، ایران

z-khazaei@qom.ac.ir

https://publons.com/researcher/3053331/zahra-khazaei/

 

https://scholar.google.com/citations?user=19KqtF4AAAAJ&hl=en

ساجدی، علی محمد

دانشیار گروه فلسفه و کلام دانشگاه شیراز شیراز، ایران

drsajedi@yahoo.com

 

مفتونی، نادیا

دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی ، دانشگاه تهران ، تهران، ایران

nadia.maftouni@ut.ac.ir

https://scholar.google.com/citations?user=OZzrpQcAAAAJ&hl=en

 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/L-3975-2019

نظر نژاد، نرگس

دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

nazarnejad@alzahra.ac.ir

https://publons.com/researcher/3398685/narges-nazarnejad/

 

https://www.researchgate.net/profile/Narges_Nazarnejad

 

https://scholar.google.com/citations?user=h3Axfs4AAAAJ&hl=en

عظیمی، مهدی

دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی،دانشگاه  تهران،تهران، ایران

mahdiazimi@ut.ac.ir

 

هوشنگی ، حسین

دانشیار

h.hooshangi@yahoo.com

 

فلاحی، اسداله

استاد مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

falahiy@yahoo.com

https://www.webofscience.com/wos/author/record/29343082

فرامرز قراملکی، احد

استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران

ghmaleki@ut.ac.ir

 

علیزمانی، امیر عباس

دانشیار گروه فلسفه دین دانشگاه تهران، تهران، ایران

amir_alizamani@ut.ac.ir

 

دارابی، علیرضا

استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

darabiar@yahoo.com

 

یزدانی، عباس

دانشیار گروه فلسفه دین دانشگاه تهران، تهران، ایران

a.yazdani@ut.ac.ir

https://scholar.google.com/citations?user=m7FUaW0AAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222316336

 

علمی، قربان

دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه تهران، تهران، ایران

gelmi@ut.ac.ir