داوران

لیست داوران مجله در سال 1401:

نام و نام خانودگی داور

رتبه علمی و وابستگی سازمانی

آدرس ایمیل

لینک عضویت در پایگاه‌های بین المللی

 ابراهیمی، حسن

دانشیار، دانشگاه تهران، تهران ایران

ebrahim@ut.ac.ir

 

 اکبری، رضا

استاد، دانشگاه امام صادق، تهران، ایران

rezaa.akbari@gmail.com

https://publons.com/researcher/3123083/reza-akbari/ 

https://isu-ir.academia.edu/rezaakbari

بیات، محمدرضا

دانشیار، دانشگاه تهران، تهران، ایران

mz.bayat@ut.ac.ir

https://scholar.google.com/citations?user=VgIl3d4AAAAJ&hl=fa

بیدهندی، محمد

دانشیار، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

bidhendimohammad@yahoo.com

https://scholar.google.com/citations?user=ht_nxmwAAAAJ&hl=fa

جوادی، محسن

استاد،دانشگاه قم، قم، ایران

Javadi-m@qom.ac.ir

https://publons.com/researcher/4902519/mohsen-javadi/

https://scholar.google.com/citations?user=TF3bd8gAAAAJ&hl=en

خادمی، عین اله

استاد، مرکز تربیت معلم شهید رجایی، تهران، ایران

e_khademi@ymail.com

https://publons.com/researcher/4904246/einullah-khademi/

سعیدی مهر، محمد

استاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

saeedimehr@yahoo.com

https://modares.academia.edu/msaeedimehr

https://www.linkedin.com/in/mohammad-saeedimehr-20056613a/?originalSubdomain=ir

https://www.researchgate.net/profile/Mohammad-Saeedimehr-2

 

کشفی، عبدالرسول

استاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

akashfi@ut.ac.ir

https://scholar.google.com/citations?user=1Nkn-

gYAAAAJ&hl=en

 

 

 

 

 

 

خزاعی، زهرا

استاد، دانشگاه قم، قم، ایران

z-khazaei@qom.ac.ir

https://publons.com/researcher/3053331/zahra-khazaei/

https://scholar.google.com/citations?user=19KqtF4AAAAJ&hl=en

ساجدی، علی محمد

دانشیار، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

drsajedi@yahoo.com

 

مفتونی، نادیا

دانشیار، دانشگاه تهران ، تهران، ایران

nadia.maftouni@ut.ac.ir

https://scholar.google.com/citations?user=OZzrpQcAAAAJ&hl=en

https://www.webofscience.com/wos/author/record/L-3975-2019 

https://scholar.google.com/citations?user=OZzrpQcAAAAJ&hl=en

 

نظر نژاد، نرگس

دانشیار، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

nazarnejad@alzahra.ac.ir

https://publons.com/researcher/3398685/narges-nazarnejad/

https://www.researchgate.net/profile/Narges_Nazarnejad

https://scholar.google.com/citations?user=h3Axfs4AAAAJ&hl=en

عظیمی، مهدی

دانشیار، دانشگاه  تهران، تهران، ایران

mahdiazimi@ut.ac.ir

https://www.researchgate.net/profile/Mahdi-Azimi-3

هوشنگی ، حسین

دانشیار، دانشگاه امام صادق، تهران، ایران

h.hooshangi@yahoo.com

https://scholar.google.com/citations?user=E2Wmhq4AAAAJ&hl=en

فلاحی، اسداله

استاد، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه، تهران، ایران

falahiy@yahoo.com

https://www.webofscience.com/wos/author/record/29343082

فرامرز قراملکی، احد

استاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ghmaleki@ut.ac.ir

https://scholar.google.com/citations?user=MTLl9zIAAAAJ&hl=en

https://ir.linkedin.com/in/ahad-f-gharamaleki-11284080

علیزمانی، امیر عباس

دانشیار، دانشگاه تهران، تهران، ایران

amir_alizamani@ut.ac.ir

 

دارابی، علیرضا

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،  تهران، ایران

darabiar@yahoo.com

https://scholar.google.com/citations?user=jwKWOqwAAAAJ&hl=en

یزدانی، عباس

دانشیار، دانشگاه تهران، تهران، ایران

a.yazdani@ut.ac.ir

https://scholar.google.com/citations?user=m7FUaW0AAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222316336

 

علمی، قربان

دانشیار، دانشگاه تهران، تهران، ایران

gelmi@ut.ac.ir

https://scholar.google.com/citations?user=7EZfuGsAAAAJ&hl=en