* دوره انتشار : دوفصلنامه

* نوع مقاله های قابل انتشار: پژوهشی(Research Article)

* رتبه مجله: علمی -  دارای نمایه Philosopher's Index  و ایندکس ISC

 * نرخ پذیرش مقالات: حدود 7% در سال 97

* هزینه ارزیابی و ویراستاری : دارد

* نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله: الکترونیکی

* روش ارزیابی : دوسو ناشناس

* حداقل زمان لازم جهت تعیین تکلیف مقاله : 4 ماه

 دسترسی به مقالات و  دانلود آنها رایگان می‌باشد. 

 

  از نرم‌افزارهای مشابهت یاب در بررسی و داوری مقالات استفاده می شود

 

 به موجب مصوبه مورخ 95/01/28 هیئت رئیسه دانشکده الهیات و معارف اسلامی  درصورت تایید اولیه مقاله مبلغ 150000تومان بابت هزینه ارزیابی و در صورت پذیرش و تایید نهایی آن مبلغ150،000تومان نیز بابت هزینه ویراستاری وصفحه‌آرایی از نویسندگان مقالات دریافت می‌گردد.(لازم به ذکر است در صورتیکه مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1500000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نیست)

 

عنوان حساب: تمرکز وجوه اختصاصی دانشگاه تهران نزد بانک مرکزی     

شماره حساب:    ۴۰۰۱۰۷۰۱۰۳۰۰۶۸۲۵    

شناسه واریز:    357070174140107000000002102202 

شبا:    830100004001070103006825 IR                         

شماره جاری: دوره 53، شماره 2، پاییز و زمستان 1399 

5. صدق خداباوری در پرتو برهان اجماع عام

صفحه 400-383

10.22059/jitp.2020.300074.523193

فرح رامین؛ حبیب الله دانش شهرکی؛ مریم سیفعلی پور