پژوهشی پیرامون هنر از حیث اعتباری بودن براساس نظریۀ اعتباریات علامه سیدمحمدحسین طباطبایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری فلسفه هنر، دانشکده حقوق، الهیات و علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

2 استادیار گروه فلسفه هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران.

3 استاد گروه فلسفه اخلاق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی ، دانشگاه قم؛

چکیده

در مقالۀ حاضر نشان داده­ شده که اگر احکام «شیء الف اثر هنری است.» و «صاحب اثر/ زید هنرمند است.» احکامی اعتباری و مفاهیم «هنر» و «هنرمند» نیز مفاهیم و معانی اعتباری دانسته شوند، به چه نتایجی می­توان رسید. تبیین مبانی معرفت‌ شناسانۀ هنر، رابطۀ هنر با حقیقت، هنر به­مثابۀ وسیلۀ رساندن آدمی به کمال حقیقی، ارتباط هنر با زندگی فردی و اجتماعی، هنر به­عنوان اعتباری قراردادی و این‌که نمی‌توان از مفهوم هنر تعریف به حدتام ارائه داد از مهمترین نتایج این نوشتار است. همچنین تقسیم اعتباریات به اعتباریات قراردادی و غیر قراردادی از نوآوری­های این مقاله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Inquiry into Art based on Allameh Tabatabaei's Theory of I'tibariat

نویسندگان [English]

  • effatossadat hosseini 1
  • Paviz Ziashahabi 2
  • Mohsen Javadi 3
1 . PhD Candidate of philosophy of Art, Faculty of Divinity, Political Science and Law, Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran
2 Assistant Professor ,Dept of philosophy of Art,Sciences and Research Branch,Islamic Azad University,Tehran,Iran.
3 Professor of philosophy, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Qom
چکیده [English]

The present research has focused on the concept analysis of art and artist and the analysis of statements such as “This is an art work” and “Zaid is an artist”. We try to show the consequences, if these concepts and statements are regarded as i'tibariat. After determining the epistemological foundations of art and showing the relation of art with truth, art as a means of leading humans to real perfection, the relation of art with individual and social lives and showing the indefinability concept of art and artists, we show that I'tibariat can be divided into conventional and non-conventional ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • art
  • artist
  • I'tibariat
  • Allameh Tabatabaei
[1] قرآن کریم
[2] افلاطون (1367). دورۀ کامل آثار افلاطون. ترجمه: محمدحسن لطفی، تهران، خوارزمی.
[3] جوادی آملی، عبدالله (1373). «شرحی بر رساله الولایه اثر ارجمند علامه طباطبایی». میراث جاویدان، قم، سال دوم، شمارۀ 6 ، 92ـ99.
[4] حسینی، عفت­السادات وپرویز ضیاءشهابی (1396). «پژوهشی درباب ادراک زیبایی، برمبنای رأی علامه محمد حسین طباطبایی در فرق میان اعتباریات و حقایق». پژوهش­های فلسفی و کلامی، قم، سال نوزدهم، شماره72، تابستان، صص 121ـ143.
[5] طباطبایی، سید محمد حسین (1368). اصول فلسفه و روش رئالیسم. مقدمه و پاورقی: مرتضی مطهری، تهران، انتشارات صدرا.
[6] ــــــــــــــــ (؟). الانسان والعقیده، مصحح: علی اسدی و صباح ربیعی، قم، باقیات.
[7] ـــــــــــــــــ (؟). حاشیه الکفایه. قم، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی.
[8] ـــــــــــــــــ (؟). مجموعه رسائل العلامه الطباطبایی. محقق و مصحح: صباح ربیعی. قم، باقیات.
[9] ـــــــــــــــــ (؟). نهایه الحکمه. قم. موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین.‏
[10] ــــــــــــــــ (1374). تفسیرالمیزان. مترجم: سیدمحمدباقرموسوی­همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
[11] کارول، نوئل (1387). درآمدی بر فلسفۀ هنر. مترجم: صالح طباطبایی، تهران، فرهنگستان هنر.
[12] بریس گات و مک آیورلوپس (1391). دانشنامۀ زیبایی­شناسی. گروه مترجمان، تهران، فرهنگستان هنر.
[13] هیدگر، مارتین (1385). سرآغازکارهنری. مترجم: پرویز ضیاء شهابی، تهران، هرمس.
[14] مریدی، محمدرضا (1395). اقتصاد هنرایران. تهران، فرهنگستان هنر.
[15] مفتونی، نادیا (1393). فارابی و مفهوم سازی هنر دینی. ویراستار: محبوبه قاسمی ایمچه، تهران، سوره مهر (وابسته به حوزه هنری).