دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

1. برّرسی و تحلیل فایده مندی حمل شیء بر ذات خود از منظر فیلسوفان مسلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1400

10.22059/jitp.2021.315702.523251

حمیدرضا خادمی


2. تبیین نحوۀ تأثیر نفس بر بدن با رویکرد فلسفه ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1400

10.22059/jitp.2021.324204.523280

حسین محمدی؛ مهدی عظیمی