فرایند پذیرش مقالات

 • دریافت مقاله  از سامانه نشریات الکترونیک دانشگاه تهران

 • بازبینی اولیه مقاله توسط کارشناس مجله

 • ارسال به سردبیر برای ارزیابی اولیه

 • ایجاد فایل بایگانی مقدماتی

 • در صورت عدم تایید اعلام به نویسنده مسئول در طی دو هفته

 • در صورت تایید اولیه،  ارسال نامه به نویسنده جهت برخی اصلاحات اولیه مقاله
 • تعیین داور
 • ایجاد سابقه

 • ارسال مقاله به داوران در سامانه نشریات الکترونیکی

 • ایجاد فایل داوری مقاله

 • گزارش هفتگی به سردبیر محترم مجله

 • نشست هفتگی با سر دبیر مجله جهت رفع برخی از ابهامات در مقالات
 • ارسال مقالات اصلاحی بعد از ارزیابی داوران به نویسنده مسئول

 •  ارسال مقاله به داور نهایی بعد از انجام اصلاحات

 • قرار دادن فایل مقاله در بخش مقاله های آماده هیئت تحریریه
 • تشکیل جلسه هیات تحریریه هر شش ماه یکبار و بررسی مقاله های آماده هیئت تحریریه
 • ارسال نامه پذیرش مقاله به نویسندگان مقاله‌هایی که در جلسه هیات تحریریه تایید نهایی شده‌اند
 •  ارسال مقاله های تأییدشده به بخش ویراستاری سامانه
 • ارسال مقاله های ویراستاری شده به صفحه آرا توسط سامانه
 • ارسال مقاله های صفحه آرایی شده به نویسندگان برای بررسی نهایی (در این مرحله، نویسندگان نسخه نهایی را بررسی می‌کنند و هرگونه مغایرت در نام و مشخصات و یا جابجا شدن صفحات و جدولها و نمودارها را به مجله اطلاع می‌دهند)
 •  چاپ الکترونیکی مجله در سامانه نشریات الکترونیکی دانشگاه
 • ارسال مقاله های الکترونیکی به magiran, Sid, Isc توسط خود سامانه
 • ارسال مقاله های الکترونیکی به Srlst توسط کارشناس نشریه
 • ارسال چکیده‌های انگلیسی مقاله به Philosopher's Index

 

روندنمای داوری