تعداد مقالات: 219

201. مسئله وجود در فلسفة کندی

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 243-257

10.22059/jitp.2020.283691.523123

علی مطهری


202. بررسی و مقایسه آرای ارسطو و فارابی در مسئله خطای حسّی

دوره 54، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 246-227

10.22059/jitp.2021.312899.523237

کرامت ورزدار؛ احد فرامرز قراملکی؛ عبدالرسول کشفی


203. بررسی انگاره «تفسیر به رأی بودن» برداشت‌ها و تأویلات عرفانی با تأکید بر آراء ملاصدرا

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 259-282

10.22059/jitp.2020.276191.523092

سید محمد حسین میردامادی؛ محمد بیدهندی؛ مجید صادقی حسن آبادی


204. برهان کیهان‌شناختی و چالش های تئوری مکانیک کوانتومی

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 283-300

10.22059/jitp.2020.287897.523148

عباس یزدانی؛ محمدعلی باقری


205. الهیات سلبی در حوزه هستی‌شناسی صفات الهی در اندیشه علامه طباطبایی

دوره 53، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 326-307

10.22059/jitp.2020.297906.523187

محمدعلی اسماعیلی؛ مهری چنگی اشتیانی


206. روش‌شناسی استنتاج به بهترین تبیین: مدلی برای گزینش نظریات منطقی

دوره 53، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 345-327

10.22059/jitp.2020.294060.523176

مسعود الوند؛ مرتضی حاجی‌حسینی؛ امیر احسان کرباسی زاده


207. مبادی کنش از دیدگاه شیخ اشراق

دوره 53، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 363-347

10.22059/jitp.2020.300915.523196

سعید حسن زاده


208. چیستی دین

دوره 53، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 381-365

10.22059/jitp.2020.306313.523213

امیر دیوانی


209. صدق خداباوری در پرتو برهان اجماع عام

دوره 53، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 400-383

10.22059/jitp.2020.300074.523193

فرح رامین؛ حبیب الله دانش شهرکی؛ مریم سیفعلی پور


211. محرک غیرمتحرک از منظر ملاصدرا

دوره 53، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 440-421

10.22059/jitp.2020.295917.523185

زینب شاوردی؛ قاسم علی کوچنانی


212. بررسی نقادانۀ کفر فطری از نظرصدرالمتألهین

دوره 53، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 459-441

10.22059/jitp.2020.293164.523172

سپیده شفیعی؛ جنان ایزدی


213. بررسی دیدگاه ویلیام جیمز در اخلاق باور

دوره 53، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 483-461

10.22059/jitp.2020.304261.523203

مهرداد صفری آبکسری


215. تحلیلی بر امکان استقبالی از منظر ابن‌سینا

دوره 53، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 522-503

10.22059/jitp.2020.298156.523188

مرتضی مزگی نژاد


217. بررسی ظرفیت های علم اشتدادی نزد سهروردی و ملاصدرا

دوره 53، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 563-547

10.22059/jitp.2020.299377.523191

آیسودا هاشم پور؛ محمد بیدهندی


218. برّرسی و تحلیل فایده مندی حمل شیء بر ذات خود از منظر فیلسوفان مسلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1400

10.22059/jitp.2021.315702.523251

حمیدرضا خادمی


219. تبیین نحوۀ تأثیر نفس بر بدن با رویکرد فلسفه ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1400

10.22059/jitp.2021.324204.523280

حسین محمدی؛ مهدی عظیمی