عدم امکان سلسله مراتب نامتناهی sinnها در جملات گرایشی در تئوری معنای فرگه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فلسفه ـ منطق، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس؛

چکیده

تئوری معنای فرگه در جملات گرایشی و این موضوع که sinn مستقیم عبارت، bedeutung همان عبارت در جمله گرایشی محسوب می­شود، وقتی جملات گرایشی تو در تو را مدنظر قرار دهیم می­تواند سلسله مراتبی از sinn هایی را پدید آورد که در یک متن، sinn و در متن دیگر bedeutung خواهد بود. نامتناهی بودن این سلسله مراتب می­تواند منجر به مخدوش شدن تئوری معنای فرگه و ناسازگار جلوه کردن آن شود. در این مقاله با تمرکز بر جملات گرایشی، این نتیجه حاصل می­گردد که اولا تئوری فرگه در جملات گرایشی نیازمند اصلاح است و ثانیا مبتنی بر این اصلاح، در این جملات، سلسله مراتب نامتناهی امکان فعلیت نخواهد داشت.
 

کلیدواژه‌ها


[1] Beaney, Michael, (1996). Frege : Making Sense, Duckworth.
[2] ---------- (1997). "Introduction", in The Frege Reader, Basil Blackwell , pp.1-47.
[3] Burge,Taylor, (2005). Truth , Tought , Reason : Essays on Frege, Clarendon.
[4] Carl, Wolfgang, (1994). Frege's Theory of Sense & Reference, CUP.
[5] Dummett, Michael, (1973). Frege. Philosophy of Language, Duckworth.
[6] ---------- (1991). Frege. Philosophy of Mathematics, Duckworth.
[7] ---------- (1991). Frege and Other Philosophers, OUP .
[8] Frege, Gottlob, (1879). "Beggriffsschrift". in The Frege Reader, Edited. by Michael Beaney (1997), Basil Blackwell, pp.47-78.
[9] ---------- (1884). The Foundations of Arithmetic, translated by  J.L.Austin (1950), Basil Blackwell.
[10] ---------- (1892). "On Sinn & Bedeutung", in Collected Papers on Mathematics, Logic & Philosophy, Edited. by Brian McGuinnes (1984), Basil Blackwell, pp.157-177.
[11] ---------- (1892). "Comments on Sinn & Bedeutung", in The Frege Reader, Edited. by Michael Beaney (1997), Basil Blackwell, pp.172-180
[12] ---------- (1893). The Basic Laws of Arithmetic V.1,  translated by Montgomery Furth (1964), University of California Press.
[13] ---------- (1897). "Logic’, in The Frege Reader, Edited. by Michael Beaney (1997), Basil Blackwell, pp.227-250.
[14] ---------- (1902-3). "Letter : Frege to Russell", in Philosophical & Mathematical Correspondence, Edited  by Gottfried Gabriel, Hans Hermes, Friedrich Kambartel, Christian Thiel & Albert Veraart (1980), Basil Blackwell, pp.149-158.
[15] ---------- (1910-1). "Beggriffsschrift 1", in Frege's Lectures on Logic. Carnap's Student Notes, Edited by Gottfried Gabriel (2004), University of Pittsburg, pp.49-78.
[16] ---------- (1919). "Notes for Ludwig Darmstaedter", in Posthumous Writings, Edited by Hermes, Friedrich Kambertel & Friedrich Kaulbach (1979), Basil Blackwell, pp.253-257.
[17] Gabriel, Gottfried, (2004). "Introduction" in Frege's Lectures on Logic. Carnap's Student Notes, University of Pittsburg, pp. 1-17.
[18] Kripke, Saul, (2011)."Frege's Theory of Sense & Reference : Some Exegetical Notes",  in Philosophical Troubles, OUP, pp.254-291.
[19] Mendelsohn, Richard L. (2005). The Philosophy of Gottlob Frege, CUP.
[20] Pelletier, F.G. (1999). Did Frege Believe Frege's Principle?, University of Alberta.
[21] Salmon, Nathan, (1986). Freges Puzzle, MIT Press.
[22] Sluga, Hans, (1980). Gottlob Frege, Routledge.
[23] Textor, Mark, (2011). Frege on Sense and Reference, Routledge.