معناداری زندگی بشر بر مبنای توصیف کی یرکگور از سه قلمرو زیبایی شناسی، اخلاق و دین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید رجایی

2 کارشناس ارشد فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه شهید رجایی

3 دکتری فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

به نظر می رسد روح حاکم بر اندیشه های کی یرکگور در باب مولفه های معنابخش بر پایۀ باورهای دینی بنا شده است. به عقیدۀ او هر انسانی از رهگذر ظهور فردیت، دست به گزینش یکی از سپهرهای زیبایی شناختی، اخلاقی و دینی می زند و زندگی معنادار را در یکی از این سه جستجو می کند. پرسش پایۀ جُستار حاضر این است که چگونه می توان بر اساس سه سپهر هستی داری در اندیشۀ کی یرکگور معنای زندگی را تحلیل کرد؟ دستاوردهای این جُستار به قرار زیر است: در مقابل سؤال از اینکه زندگی انسان در کدام سطح معنای بیشتری دارد، سه  سبک مختلف زندگی ارائه می شود؛ به  این صورت که فردِ طالب زیبایی به  دنبال بیرون راندن امر اخلاقی و دینی است، در حالی که زندگی اخلاقی شامل زندگی زیبایی شناسانه هم می شود و زندگی دینی شامل  امور زیبایی شناسی و اخلاقی می شود؛ مهم این است که کدام یک از سپهرهای سه گانه حقیقتاً می تواند معنادار باشد؟ چنین به نظر می‌رسد که کی یرکگور سپهر دینی را کامل‌ترین سپهر می‌داند. برغم معناداری زندگی دینی، کی یرکگور ترسیم این زندگی معنادار را فارغ از تعالیم وحیانی مسیحیت و در راستای ظهور فردیتی که در مواجهه با خدا حاصل می شود، قابل تبیین می داند که با انتخاب یکی از این انحاء می توان معنایی برای زندگی جعل کرد گرچه بدون پیشرفت در سپهر دینی، زندگی هایمان فاقد معنای حقیقی است. بنابراین، از آنجایی که خود تصریح دارد که بدون معنا ما در وضعیت نا امیدی و ضعف وجودی قرار داریم، نتیجه می گیریم  که زندگی معنادار از دیدگاه کی یرکگور همخانه با زندگی دینی است و معنا را باید در این سپهر جست.

کلیدواژه‌ها


[1] اندرسون، سوزان لی (1385) فلسفۀ کی یرکگور، ترجمۀ خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو.
[2] بیات، محمد رضا (1394) «دین و معنای زندگی درفلسفۀ تحلیلی»، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.
[3] جمال­ پور، بهرام (1371) انسان و هستی، تهران: نشر هما.
[4] علیزمانی، امیر عباس (1386) «معنای معنای زندگی»، نامۀ حکمت، سال پنجم، بهار و تابستان، شماره1، 59-89.
[5]علیزمانی، امیر عباس (1394) «معنایِ معنای زندگی»، فصل­ نامه مطالعات فرهنگی، سال ­اول، پیش­ شماره یک، 126-116.
[6] فرانکل، ویکتور (1395) انسان در جست ­و جوی معنا، ترجمه نهضت­ صالحیان، مهین میلانی، تهران: انتشارات درسا.
[7] فلین، تامس­ آر (1394)  اگزیستانسیالیست، ترجمۀ حسین کیانی، تهران: نشر بصیرت.
[8] کاپلستون، فردریک­ چالز (1392) تاریخ فلسفه (از فیشته تا نیچه، جلد هفتم)، ترجمۀ ­داریوش­ آشوری، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
[9] کی­یرکگور، سورن (1378)  ترس و لرز، ترجمۀ عبد الکریم رشیدیان، تهران: نشر نی.
[10] کی­یرکگور، سورن، (1374)، گزیده­ای از یادداشتهای واپسین، ترجمۀ فضل­ الله ­پاکزاد،  ارغنون، 107-97.
[11] کورنر، اشتفان (1389)  فلسفة کانت، ترجمة عزت الله فولادوند، تهران: خوارزمی.
[12] مصلح، علی اصغر، (1387) تقریری از فلسفه­های اگزیستانس، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم.
[13] مستعان، مهتاب، (1386) سورن­ کی­یرکگور متفکر عارف پیشه، تهران: نشر پرسش.
[14] ورنو؛ وال، روژه؛ ژان­ و دیگران (1392) نگاهی به­پدیدارشناسی و فلسفه­های هست­ بودن، ترجمۀ یحیی­مهدوی، تهران: انتشارات خوارزمی.
[15] واکر، لوییس هاپ (1390) «دین به زندگی معنا می­بخشد»، ترجمۀ اعظم­ پویا. قم: نشر ادیان.
[16] هیک، جان (1390) «معنای دینی زندگی» ، ترجمۀ اعظم پویا، قم: نشر ادیان.
[17] یانگ، جولیان (1396) فلسفۀ قاره­ای و معنای زندگی، ترجمۀ بهنام خداپناه، تهران: انتشارات حکمت.
[18] C.Stephan Evans (2009) Kierkegaard An Introdution, New York: United States of America by Cambridge University Press.
[19] Eagleton, Terry (2007) The Meaning of Life United States: Oxford University Press.
[20] Kierkegaard (1987) EITHER/ OR, Edited and Translated by Howard v. hong Edna H.Hong with Introduction and nates, New York: United States of America by Cambridge University Press.
[21] kierkegaard (2009) Concluding Unscientific Postscript to the Philosophical Crumbs e dite d and trans late d by alastair hannay , New York: United States of America by Cambridge University Press.
[22] Kierkegaard, Soren (1980) The Sickness unto death. eds, trans, intro and notes, Howard V. Hong and Edna H. Hong; Princeton and New Jersey: Princeton University press.
[23] Kierkegaard, Soren (2000) The essential Kierkegaard.edited by Howard V.Hong and Edna H.Hong: Prienceton University Press.
[24] Concluding Unto Unscientfic Postscript (1944) trans .David F.Swenson and Walter Lowrie, Princeton: Princeton Universiy Press.
[25] Thomson, garet (2003) On The Meaning of Life, United States of America: Wadsworth.