تعداد مقالات: 219

76. تاریخ تحوّل کلّیّات خمس: ارسطو، فرفوریوس، فارابی، ابن‌سینا

دوره 45، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 87-121

10.22059/jitp.2012.24931

مهدی عظیمی؛ احد فرامرز قراملکی


77. تشبیه یا تنزیه از دیدگاه امام علی(ع)

دوره 43، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 91-117

صمد عبداللهی عابد


78. سازگاری رهیافت مشایی و اشراقی به مسئله نفس در اندیشه سینوی

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 181-200

10.22059/jitp.2015.56523

شمس الله سراج؛ مهناز مظفری فر


80. غیاث‌الدین منصور دشتکی میان دو راهی وحدت شهود و وحدت وجود

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 207-223

10.22059/jitp.2017.226832.522927

الهه زارع؛ عباس جوارشکیان؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ قاسم کاکائی


81. نظریۀ «وحدت ‌شخصی وجود» در اندیشۀ ابوالحسن ‌طباطبایی (جلوه) و آقاعلی‌ مدرس طهرانی

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 223-244

10.22059/jitp.2018.243942.522979

فاطمه زارع؛ علی ارشد ریاحی؛ محمد مهدی مشکاتی


82. سعادت عظمی از منظر غزالی

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 225-251

10.22059/jitp.2014.52870

عین الله خادمی


83. معرفت حضوری به احد نزد افلوطین و مولوی

دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 229-249

10.22059/jitp.2019.276973.523103

هادی داوودی زواره؛ سعید بینا


84. بررسی برهانهای صدرالمتألهین در باب اصالت وجود

دوره 42، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

سید محمد روضاتی؛ احمد بهشتی


85. مبانی نظری صدور ایجابی در فلسفه سینوی

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 47-61

10.22059/jitp.2017.62333

محمد حسینی


86. روش شناسی استنباط آرای فلسفی ملاصدرا

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 51-68

10.22059/jitp.2015.54699

فردین جمشیدی مهر؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


87. واقع نمایی و ارزش معرفتی شناختهای ظنّی بر مبنای نظریه اعتباریات علامه طباطبایی

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 55-73

10.22059/jitp.2016.58363

مهدی عاشوری؛ عبدالحسین خسروپناه


88. نقد جان مکی بر واقع‌گرایی اخلاقی

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 63-80

10.22059/jitp.2014.51019

سمیه ربیعی؛ حمیدرضا ضیائی


90. پیامدهای فرهنگ رفاه برای دین‌داری

دوره 43، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 83-101

قربان علمی؛ بهزاد حمیدیه


91. نقضِ «نقض موضوع»

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 83-100

10.22059/jitp.2013.35748

مهدی عظیمی


92. نظریۀ کوانتوم و برهان نظم

دوره 45، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 85-108

10.22059/jitp.2013.29431

فرح رامین


93. میانی اندیشیِ صدرایی در هستی شناسی، متّکی بر وجود منبسط

دوره 51، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 87-109

10.22059/jitp.2018.234969.522951

مجید طاوسی ینگابادی؛ فروغ السادات رحیم پور؛ جعفر شانظری گرگابی


94. بررسی مراتب شهود در معرفت‌شناسی اشراقی

دوره 44، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 93-113

طاهره کمالی‌زاده


95. گزاره های همیشه صادق نزد خونجی در منطق مرتبۀ دوم

دوره 46، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 93-112

10.22059/jitp.2013.31938

اسداللّه فلاحی


96. عدم ضرورت «قضیّه ضروریّه بتّاته سهروردی»

دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 95-110

سردار دکامی؛ حسن ابراهیمی


97. بررسی و نقد ادلّه تحقّق وجود ذهنی در فلسفه اسلامی

دوره 43، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 119-138

حجت کوثریان؛ احمد بهشتی؛ عبدالرسول کشفی


98. مکعّب تقابل: روابط میان قضایای معدوله

دوره 45، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 123-143

10.22059/jitp.2012.24932

اسداللّه فلّاحی


100. سیر تحول قیاس خلف از ارسطو تا قطب رازی

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 203-220

10.22059/jitp.2017.60788

امین شاه‌وردی