بررسی مراتب شهود در معرفت‌شناسی اشراقی

نویسنده

استادیار دانشگاه زنجان

چکیده

از نور به عنوان موضوع فلسفه اشراق تفاسیر مختلفی ارائه شده است، امّا بنا بر تفسیر منطبق با نظر سهرودی، نور رمز و نمادی است از آگاهی و خودآگاهی. لذا علم مدار فلسفه سهروردی است. مسئله بنیادی مقاله حاضر بررسی مشاهده یا شهود در مسئله محوری حکمت اشراق، یعنی علم اشراقی، است؛ و در صدد اثبات این فرض است که سهروردی همان‌گونه که قاعده اشراقی اِبصار را در ادراکات باطنی جاری می‌داند، اصطلاح مشاهده یا شهود را نیز بر تمام مراتب ادراک حسّی، خیالی، عقلی، و قلبی اطلاق می‌کند. در این تحقیق نتیجه‌گیری می‌شود که طبق نظر سهروردی حقیقت ادراک، در مراتب مختلف ادراکات ظاهری و باطنی، شهودی است. مشاهده و مکاشفه در عالی‌ترین مرتبه متعلق به مشاهده و مکاشفه قلبی و همچنین معرفت فوق ادراک عقلی است و حقیقت معرفت اشراقی نیز در این مرحله نهایی از شناخت شهودی عقل تحقق می‌یابد و به ظهور می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Hierarchies of Intuition in Illuminative Epistemology

نویسنده [English]

  • Tahere Kamalizade
چکیده [English]

There are many commentaries on light in its role as the subject matter of illuminative philosophy. According to Suhrawardi, light is a symbol of “consciousness” and “self-consciousness”. Therefore “knowledge” is the pivot of Suhrawardi’s philosophy. The fundamental issue addressed in this study is the evaluation of vision or intuition in the essential topic of Illuminationist philosophy, that is, illuminative knowledge. This article is an attempt to prove that just as Suhrawardi considers the illuminative “principle of vision” to apply to inner perceptions, he also applies the term “vision” or “intuition” (shuhud) to all levels of sensory, imaginary and rational perception, and also to intuitions of heart. The conclusion of this article is that according to Suhrawardi the reality of perception throughout the different levels of inward and outward perception is intuitive. Also, vision and mystical apprehension, on their most elevated levels, are vision and mystical apprehension of heart, constituting a higher level of knowledge than rational perception. The true illuminative knowledge finds its realization in this final stage of knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • illumination
  • Illuminative epistemology
  • Inner perceptions (rational and imaginary)
  • Intuitive reason.
  • Vision (intuition)