بررسی برهانهای صدرالمتألهین در باب اصالت وجود

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

با مطالعه در تمام آثار ملّاصدرا چهارده برهان برای اثبات اصالت وجود به دست می‌آید که این نوشتار آن‌ها را مورد بررسی قرار داده و بدین نتیجه رسیده است که صدرالمتألّهین برای اثبات اصالت وجود به‌مثابه‌ی محور هستی‌شناسی حکمت متعالیه دو رهیافت کلّی را به‌کار گرفته است:
1. اثبات اصالت وجود از راه سلب ویژگی‌های امر اصیل از ماهیت؛
2. ابطال اصالت ماهیت از طریق لوازم محال.
و در پایان، معلوم می‌شود که رهیافت نخست و برهان‌هایی که بر آن مبتنی است وافی به مقصود و قوی‌تر از رهیافت دیگر و استدلالهای ناشی از آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical examination of Sadra's Primacy of existence proofs

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Rowzati
  • ahmad beheshti
چکیده [English]

This article considers all the Mulla Sadra’s proofs of primacy of existence (asalat al-wujud) found in all his works‚ and concludes that Sadra has two approaches in his arguments: (1) to prove the primacy of existence through negation of original attributes from quiddity (mahiyyah), (2) to refute the primacy of quiddity through indirect proof. At the end‚ we conclude that the first approach and the arguments based upon it are stronger than the other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • existence (wujud)
  • primcy-proof
  • quiddity (mahiyyah)