تعداد مقالات: 219

27. اصالت وجود از منظر محقق خفری

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 21-36

10.22059/jitp.2019.256730.523024

غلامرضا بنان؛ علی محمد ساجدی


28. چیستی و چرایی پرسش و پاسخ از دیدگاه مولوی

دوره 45، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 23-46

10.22059/jitp.2013.29428

لیلا پژوهنده


30. حلّ پارادوکس علم به جوهر در کتاب تعلیقات ابن‌سینا

دوره 43، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 25-38

رضا اکبریان؛ سیداحمد حسینی


32. تحلیل مبانی معرفتی نظریّۀ حسن و قبح شرعی غزالی

دوره 45، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 27-55

10.22059/jitp.2012.24929

زهرا (میترا) پورسینا


33. جستاری درباره چیستی لذّت از منظر ابن‌سینا

دوره 43، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 29-50

عین الله خادمی


34. تعریف هنر و زیبایی نزد قاضی سعید قمی

دوره 44، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 29-42

یحیی بوذری‌نژاد


35. بازسازی نگره های «گزاره» و «وضعیّت» براساس آرای جان پالک

دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 31-52

سیّد محمّدعلی حجّتی؛ مجتبی امیرخانلو؛ لطف اللّه نبوی


36. تحلیل انتقادی کاربرد «حکمت الهی» در کلام شیعه

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 137-158

10.22059/jitp.2015.56518

جنان ایزدی


37. مفهوم ذاتی در حسن و قبح عقلی از دیدگاه علامه طباطبائی

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 159-174

10.22059/jitp.2017.60785

سید محمد علی دیباجی؛ زینب یوسف زاده


38. جعل و وجود: بررسی دیدگاه میرداماد

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 167-185

10.22059/jitp.2017.233623.522946

داود حسینی


40. تفکر نقادانه؛ تحلیل و نقد تعریف‌ها

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 183-202

10.22059/jitp.2014.52865

سید محمد علی حجتی؛ محمد مهدی خسروانی


42. الگوی روشی ملّاصدرا در تحلیل مفهومی ایمان

دوره 42، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

جنان ایزدی؛ احد فرامرز قراملکی؛ زهراء مصطفوی؛ احمد بهشتی


43. نسبت حقیقت و ایمان از نظر کی یرکگور

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 17-30

10.22059/jitp.2017.62331

شهلا اسلامی


44. ساختار تحلیل زبانی نظریات فلسفی ملاصدرا

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 19-34

10.22059/jitp.2015.54696

سعید انواری؛ فائزه کلباسی


45. استعارۀ وجود به مثابۀ نور در فلسفۀ ملاصدرا

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 19-34

10.22059/jitp.2016.58350

وحید خادم زاده


46. دفاع از نظریه معناداری هورویچ در برابر برخی انتقادات

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 31-46

10.22059/jitp.2014.51017

سید محمد علی حجتی؛ هومن محمد قربانیان؛ لطف الله نبوی؛ ارسلان گلفام


47. دفاع از روان‌گرایی در چیستی شاهد

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 37-56

10.22059/jitp.2019.255719.523018

محمدعلی پودینه؛ منصور نصیری


49. بررسی شرایط سه‌گانۀ تسلسل محال

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 41-59

10.22059/jitp.2013.35746

وحید خادم‌زاده؛ محمد سعیدی مهر


50. بررسی قضایای حقیقیه منطق‌دانان مسلمان و گزاره‌های قانون‌وار به تقریر نِلسون گودمَن

دوره 44، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 43-62

احمد عبادی؛ احد فرامرز قراملکی