تعریف هنر و زیبایی نزد قاضی سعید قمی

نویسنده

استادیار دانشگاه تهران

چکیده

اگرچه برخی معتقدند که در بین فیلسوفان مسلمان اثری منحصراً درباره هنر و زیبایی‌شناسی نمی‌توان یافت، با بررسی آثار آن‌ها می‌توان مباحث مربوط به هنر و زیبایی‌شناسی را استخراج کرد. در این بین، قاضی سعید قمی از جمله اندیشمندان مسلمانی است که برخی از مباحث مربوط به هنر و زیبایی را در تعلیقاتی که بر میمر چهارم کتاب اثولوجیا نگاشته، به‌طور مستقل ذکر کرده است. پرسش بنیادین نوشتار حاضر این است که هنر و زیبایی نزد قاضی سعید قمی به چه معناست و او از چه منظری به این مقولات نگریسته است. مفروض مقاله حاضر این است که قاضی سعید در این اثر زیبایی را به زیبایی معقول و محسوس تقسیم کرده و زیبایی محسوس را تجلّی زیبایی معقول می‌داند و جملگی زیبایی‌ها را تجلّی زیبایی نورالانوار می‌داند. او در ادامه ضمن تأکید بر نقش خیال متّصل و منفصل در آفرینش زیبایی، هنر را تجلّی صورت زیبای هنرمند بر ماده محسوس می‌داند. وی زیبایی هنری را عاملی برای تکمیل زیبایی طبیعت می‌داند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qadi Said Qummi on the Definition of Art and Beauty

نویسنده [English]

  • Yahya Bouzarinejad
چکیده [English]

It is widely held that although very few works by Muslim philosophers deal exclusively with art and beauty, nonetheless specific discussions on these subjects can be extracted from their works. This is certainly true in the case of Qadi Said Qummi, who gives a separate treatment of art and beauty in his commentary on the fourth chapter of the Uthulojia (The Theology of Aristotle). The essential question of this article is: what are the meanings of beauty and art in the writings of Qadi Said Qummi This article will show that Qummi divides beauty into intellectual beauty and sensible beauty, and states that sensible beauty is the manifestation of intellectual beauty, and hence all beauty is the manifestation of the Light of Lights, i.e. the Divine Reality. Along with an emphasis on the role of conjunctive and disjunctive imagination (i.e. the levels of being which are intermediary between the material realm, and dependent on and independent of the perceiver respectively) in the creation of beauty, Qadi Said Qummi considers that art is the manifestation the artist’s conception of beauty on sensible matter. As such he considers artistic beauty to be complementary to the beauty of nature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Art.
  • beauty
  • Form
  • Intellect
  • manifestation
  • nature
  • Qadi Said Qummi