بازسازی نگره های «گزاره» و «وضعیّت» براساس آرای جان پالک

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت مدرّس

2 دانشجوی دکتری رشته فلسفهـمنطق (منطق فلسفی)، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف اصلی ما در این مقاله، واکاوی دو مفهوم «گزاره» و «وضعیت» است. ابتدا، حداقلِّ انتظارهای خود را از یک نگره «گزاره» و یک نگره «وضعیّت» ارائه می کنیم و به سراغ آرای جان پالک، نگره پرداز معاصر درباب «گزاره» و «وضعیّت»، می رویم و آرای مهم وی را برمی شمریم. سپس به بازسازی یک نگره «گزاره» و یک نگره «وضعیّت» بر اساس آرای پالک می پردازیم. در این نگره بازسازی شده، «گزاره ها» و «وضعیّت ها» هویّت های ضروری مستقلّ از ذهنی هستند که معنای «عملگرهای منطقی»، معنای «مفهوم ها» و معنای «دلالت گرها» می توانند اجزای آنها باشند. این اجزا با قرار گرفتن در یک شکل منطقی، گزاره ها یا وضعیّت ها را تشکیل می دهند. میان «گزاره» و «وضعیّت» تفاوت هست شناختی ای وجود ندارد و تنها تفاوت آنها در شکل منطقی آنهاست. در انتها، توانایی نگره خود را در برآوردن حداقلهای لازم برای یک نگره «گزاره» یا «وضعیّت» می سنجیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reconstructing Theories of “Proposition” and “State Of Affairs” on the Basis of the Ideas of John Pollock

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Ali Hojjati 1
  • Mojtaba Amirkhanlu 2
  • Lotfollah Nabawi 3
چکیده [English]

Our main aim in this article is to analyze the two concepts “proposition” and “state of affairs”. First we present the minimal expectations of a theory of “proposition” and a theory of “state of affairs”, and then we turn to the views of the contemporary theorist John Pollock regarding these two topics and present the most important of his views on the subject. Subsequently, we reconstruct a theory of “proposition” and a theory of “state of affairs” on the basis of Pollock's ideas. According to this reconstructed theory, “propositions” and “states of affairs” are necessary mind-independent entities such that the senses of “logical operators”, “concepts” and “designators” can be their constituents. These constituents, by being arranged in a particular logical form, form propositions or states of affairs. There is no ontological difference between a proposition and a state of affairs, but rather they only differ in their logical forms. At the end of the article we evaluate the power of our theory in satisfying the minimal expectations for a theory of “propositions” and “states of affairs”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concept
  • Designator
  • John Pollock
  • Operator
  • Proposition
  • State of affairs