فضیلت معرفتی، قوه اعتمادپذیر و ویژگی منشی: رویکردی تطبیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم؛

چکیده

در معرفت‌شناسی فضیلت، فضیلت معرفتی به دو صورت تعریف شده است؛ سوسا آن را از سنخ قوای اعتمادپذیر می‌داند و زگزبسکی آن را از نوع ویژگی‌های منشی. در حالی که هر دو، فضیلت را معرفت‌ساز دانسته و تبیین و توجیه معرفت را بر پایۀ آن ممکن می‌دانند. در پاسخ به سؤال از دلیل این دو گانگی در‌ تحلیل، مقالۀ حاضر نگرش متفاوت فیلسوفان به معنا و ویژگی‌های معرفت را عامل آن می‌داند. تعریف سوسا از معرفت به باور صادق موجه و انفعالی دانستن آن، یا به حالتی فراتر از داشتن باورهای صادق، که حاصل فعالیتی اختیاری و ارادی است، در زگزبسکی، نهایتا به این منجر می‌شود که فضیلت را یا از سنخ قوا بدانیم و یا از سنخ ویژگی‌هایی که برای انجام چنین فعالیتی ضروری اند. در نتیجه به‌رغم اینکه هر دو فیلسوف وجود قوا را برای کسب معرفت حیوانی ضروری می‌دانند اما نگاه متفاوتشان به معرفت تأملی، نهایتاً به دو برداشت از فضیلت منتهی می‌شود. حتی دخالت دادن عاملیت فاعل در معرفت حکمی و ضروری دانستن برخی ویژگی‌ها مثل دقت و ذهن باز، به عنوان فضیلت باورساز، توسط سوسا، در نتیجه بحث، تغییر چندانی ایجاد نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epistemic Virtue in the Midst of Reliable Faculty and Character Trait: A Comparative Approach

نویسنده [English]

  • Zahra Khazaei
Philosophy Department, University of Qom
چکیده [English]

In virtue epistemology, epistemic virtue has been defined in two ways. Ernest Sosa regards it as a reliable faculty, and Linda Zagzebski regards it as a character trait, while both consider virtue as a belief producer, and explain knowledge on the basis of it. This paper considers the different attitudes of philosophers to the definition and characteristics of knowledge as the cause of the aforementioned duality in the analysis of virtue. The definition of knowledge as “justified true belief” that is a passive issue (in Sosa) and as a state beyond the true beliefs, which is the result of voluntary activity (in Zagzebski), ultimately leads to consider epistemic virtue as a power or as a character trait that is necessary for such an activity. Consequently, in spite of the fact that both philosophers maintain that faculties are necessary for “animal knowledge”, their different views on the “reflective knowledge” ultimately leads to two concepts of virtue. Even Sosa’s accepting the role of agential virtues, like mind openness and attention, in judgmental belief does not make any remarkable change in the result of the discussion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epistemic Virtue
  • Reliable Faculty
  • Character Trait
  • Animal Knowledge
  • Reflective Knowledge
  • Ernest Sosa
  • Linda Zagzebski
[۱] ارسطو، (۱۳۷۸). اخلاق نیکوماخوس. ترجمه حسن لطفی، تهران: طرح نو.
[۲] خزاعی، زهرا، (۱۳۹۴). معرفت‌شناسی فضیلت. تهران: سمت.
[۳] زاگزبسکی، لیندا (۱۳۹۲). معرفت‌شناسی. ترجمه کاوه بهبهانی، تهران: نشر نی.
[4] Baehr, J. (2015). ‘Character Virtues, Epistemic Agency, and Reflective Knowledge’. in M. Alfano (ed). CurrentControversies in Virtue Theory. New York, Routledge, 74-87.
[5]. ______. (2006). ‘Character in Epistemology’, philosophical Studies, 128, pp. 479-514.
[6]. _______. (2007). “On the Reliability of Moral and intellectual Virtues”, Metaphilosophy, 38(4), pp.193-212.
[7]. Battaly, H. ‘Intellectual Virtue and Knowledge’
, Stephen Hetherington (ed.). Knowledge in Contemporary  Philosophy, Bloomsbury, forthcoming.
[8]. _________. (2012). ‘Virtue Epistemology’, in John Greco and John Turri (eds.). Virtue Epistemology, Contemporary Readings. MIT Press, pp.3-32.
[9]. ________. (2001). “Thin Concepts to the Rescue:Thinning the Concepts of Epistemic Justification and Intellectual Virtues “. in Fairweather and Zagzebski (eds.). Virtue Epistemology: Essays on Epistemic Virtue and Responsibility. Oxford: Oxford University Press, pp.98-117.
[10]. ________.(2000). “What is Virtue Epistemology?”, Proceedings of the twentieth world Congress of Philosophy. www.bu.edu/web/papers/Valu/ValuBath.htm.
[11]. Greco, J. (2000). “Two Kinds of Intellectual Virtues”, Philosophy and phenomenology, vol.LX, no. 1.
[12]. Husthouse, R. (1991). ‘Virtue Theory and abortion’, Philosophy and Public Affairs, 20:223-46.
[13]. _________. (1999). On Virtue Ethics, Oxford: Oxford University Press.
[14]. Slote, M.(2002). Morals from Motives. Oxford: Oxford University Press.
[15]. _______. (1992). From Morality to Virtue. New York: Oxford University Press.
[16]. Sosa, E. (1991). Knowledge in Perspective. New York: Cambridge University Press.
[17]. _____. (2007). A Virtue Epistemology. Oxford: Oxford University Press.
[18]. _____ .(2009). Reflective Knowledge. Oxford: Oxford University.
[19]. ______ .(2015a). Judgment and Agency. Oxford: Oxford University Press.
[20].______ (2015b). ‘Virtue Epistemology: Character vs. Competence’. in M. Alfano (ed). Current Controversies in Virtue Theory. New York: Routledge, 62-74.
[21]. ______.(2001).“For the Love of Truth”, in Fairweather and Zagzebski (eds.), Virtue Epistemology: Essays on Epistemic Virtue and Responsibility. Oxford: Oxford University Press, pp.49-62.
[22]. ______. (2012). ‘Knowing Full Well: The Normativity of Beliefs as Performances ‘in Turri and Greco (eds.). Virtue Epistemology. MIT Press, pp.171-84.
[23]. Zagzebski, L. (1996). Virtues of the Mind, Cambridge: Cambridge University Press.
[24].______.(2014). ‘Knowledge and the Motive for Truth’.in M. Steup, J. Turri and E. Sosa (eds). Contemporary Debates in Epistemology. John Wiley & Sons, 140-145.