دفاع از نظریه معناداری هورویچ در برابر برخی انتقادات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری، گروه فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشیار گروه زبانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

برای حل معمای معنا­داری کلمات، پل هورویچ پیشنهاد می­کند که برخی کاربردهای یک کلمه در مرتبه­ای بالاتر از دیگر کاربردها بوده و به‌وجودآورندۀ الگوی حاکم بر کاربرد آن کلمه هستند. ویژگی پذیرش این کاربردهای خاص، باور به آن‌ها را در نظام باورهای کاربر توجیه کرده و سپس این باورها مانند یک اصل معنا‌شناسی، دیگرکاربردها را تبیین می­کنند. اما این ایده نمی­تواند همۀ کاربردهای یک کلمه را توجیه کند. در این مقاله، به کمک روش تحلیل مفهومی و منطقی، پیشنهاد می­شود که نخست، اگرچه ویژگی پذیرش، توجیه­گر کاربردهای معمول کلمه است، اما می­توان برای کاربردهای غیرمعمول، ویژگی­هایی مشابه ویژگی پذیرش فرض کرد. دوم، نقش محوری در تعیین معنای یک کلمه را ویژگی پذیرش آن بر عهده دارد، اما محقق شدن شرایط ظهور ویژگی پذیرش، بر محقق شدن شرایط لازم برای ویژگی­های دیگر مؤثر است. سوم، تنها ویژگی پذیرش یک کلمه دارای خصیصۀ غیرالتفاتی بودن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In Defense of Paul Horwich's Theory of Meaning against Critics

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Ali Hodjati 1
  • Hooman Mohammad Ghorbanian 2
  • Lotfollah Nabavi 3
  • Arsalan Golfam 4
1 Tarbiat Modares University
2 PhD student, Department of Philosophy, Tarbiat Modares University
3 Associate Professor, Department of Philosophy, Tarbiat Modares University
4 Associate Professor, Department of Linguistics, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

To complete “the use theory of meaning”, Paul Horwich put forward a new thesis upon which some usages of a word have explanatory role and justify the overall use-regularities of that word. These specific usages have a basic acceptance property which makes them believable in user’s belief system and, like a semantic axiom, make other usages justified. But, there are still some usages that cannot be explained. In this article, at first, through conceptual and logical method, we prove that although acceptance property justifies main usages of the word, for non-usual usages of the word, some properties similar to acceptance property can be assumed. Secondly, we try to find some connection between these properties through suggesting that manifestation of acceptance property has a crucial role in determining common meaning of a word and its other meanings . Finally, we make a distinction between acceptance property and other properties of a word by supposing that only acceptance property is non-intentional.

کلیدواژه‌ها [English]

  • acceptance property
  • non-intentional property
  • Paul Horwich
  • theory of meaning usage