نسبت حقیقت و ایمان از نظر کی یرکگور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

. استادیارگروه فلسفه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

سورن کی‌یرکگور، فیلسوف اگزیستانسیالیست، حقیقت را از دو منظر می‌نگرد و بالتبع آن را به دو گونه نیز منقسم گرفته است: حقیقت عینی و حقیقت انفسی. از منظر اهمیت فرد و انتخاب او، حقیقت حقیقت انفسی است. هر گاه که به حقیقت عینی نظر می‌افکنیم، حقیقت همچون شئ‌ای به تصور می‌آید که با ما مرتبط است و آن‌گاه که حقیقت را از منظر انفسی بنگریم، حقیقت خود مورد نظر است، حتی اگر در عین و  بیرون از انسان جلوه‌گر نشده باشد. اکنون سؤال اصلی این است که چه نسبتی میان حقیقت و ایمان می‌توان برقرار داشت. حقیقت انفسی حقیقتی ابدی است که با وجود انسان پیوند خورده است و نکتۀ مهم از دیدگاه کی‌یرکگور آن است که حقیقت انفسی همان ایمان است. ایمان، یا به گونۀ انفسی تعلق به حقیقت داشتن یا در حقیقت بودن و هستی داشتن، بالاترین حقیقت دسترس‌پذیر  برای فرد هستومند است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]. ورنو، روژه، وال، ژان و دیگران (1372). نگاهی به پدیدارشناسی و فلسفه‌های هست بودن، برگرفته و ترجمه یحیی مهدوی،  انتشارات خوارزمی.
[2]. Macintyre Alasdair, (1972), “Existentialism” in The Encyclopedia of Philosophy, volume 3&4, Macmillan Publishing Co., Inc. & The Free Press. New York.
[3]. Gardiner, Patrick, (1988), Kierkegaard, N Y: Oxford, Press.
[4]. Kierkegaard, Soren (1967), Journals and Papers, Trans and ed. Howard and Edna Hong, vol. 5, Bloomington: Indiana University Press.
[5]. ----------------, (1941), concluding Unscientific Postscript, trans. David F. Swenson. Completed after his dead and provided with an introduction and notes by Walter Lowier, Princeton University Press.
[6]. E Murphy, Arthur, (1963), “ON Kierkegaard’s Claim that Truth is Subjectivity” in Reason and The Common Good: Selected Essays of Arthur E. Murphy, edited by William H. Hay, Marcus G. Singer and Arthur E. Murphy, (C) Reprinted by Permission of Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N. J.
[7]. Walsh, Sylvia, (2007), Thinking Christianly in an Existential Mode, Oxford University Press.
[8]. Kierkegaard, Soren, (1941), Fear and Trembling, Trans and ed. Howard and Edna Hong, Princeton University Press.
[9]. ------------------, (1985), Philosophical fragments/Johannes Climacus, ed. /trans. H.V. Hong and E.H. Hong, Princeton University Press.