نسبت حقیقت و ایمان از نظر کی یرکگور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

. استادیارگروه فلسفه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

سورن کی‌یرکگور، فیلسوف اگزیستانسیالیست، حقیقت را از دو منظر می‌نگرد و بالتبع آن را به دو گونه نیز منقسم گرفته است: حقیقت عینی و حقیقت انفسی. از منظر اهمیت فرد و انتخاب او، حقیقت حقیقت انفسی است. هر گاه که به حقیقت عینی نظر می‌افکنیم، حقیقت همچون شئ‌ای به تصور می‌آید که با ما مرتبط است و آن‌گاه که حقیقت را از منظر انفسی بنگریم، حقیقت خود مورد نظر است، حتی اگر در عین و  بیرون از انسان جلوه‌گر نشده باشد. اکنون سؤال اصلی این است که چه نسبتی میان حقیقت و ایمان می‌توان برقرار داشت. حقیقت انفسی حقیقتی ابدی است که با وجود انسان پیوند خورده است و نکتۀ مهم از دیدگاه کی‌یرکگور آن است که حقیقت انفسی همان ایمان است. ایمان، یا به گونۀ انفسی تعلق به حقیقت داشتن یا در حقیقت بودن و هستی داشتن، بالاترین حقیقت دسترس‌پذیر  برای فرد هستومند است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Soren Kierkegaard on Truth and Faith

نویسنده [English]

  • Shahla Eslami
Islamic Azad University, sciences and Researches Branch
چکیده [English]

Soren Kierkegaard considers truth from two aspects, objective and subjective, and accordingly classifies it. With respect to the importance of individual and his/her choice, truth is subjective. From the perspective of objective truth, truth is conceived as an object which is somehow related to the subject. From the perspective of subjective truth, the truth, itself, is concerned, even if it is not appeared objectively. Now the main question is that of the relation between truth and faith.   Subjective truth is an eternal truth connecting to the existence of man. Kierkegaard's discussion of truth aims at offering a justification of faith, in his special sense of faith, through showing that the believer is subjectively "in the truth". Faith or subjectively being in the truth is the highest truth attainable for an existing individual. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soren Kierkegaard
  • Existentialism
  • Objective Truth
  • Subjective Truth
  • Faith
[1]. ورنو، روژه، وال، ژان و دیگران (1372). نگاهی به پدیدارشناسی و فلسفه‌های هست بودن، برگرفته و ترجمه یحیی مهدوی،  انتشارات خوارزمی.
[2]. Macintyre Alasdair, (1972), “Existentialism” in The Encyclopedia of Philosophy, volume 3&4, Macmillan Publishing Co., Inc. & The Free Press. New York.
[3]. Gardiner, Patrick, (1988), Kierkegaard, N Y: Oxford, Press.
[4]. Kierkegaard, Soren (1967), Journals and Papers, Trans and ed. Howard and Edna Hong, vol. 5, Bloomington: Indiana University Press.
[5]. ----------------, (1941), concluding Unscientific Postscript, trans. David F. Swenson. Completed after his dead and provided with an introduction and notes by Walter Lowier, Princeton University Press.
[6]. E Murphy, Arthur, (1963), “ON Kierkegaard’s Claim that Truth is Subjectivity” in Reason and The Common Good: Selected Essays of Arthur E. Murphy, edited by William H. Hay, Marcus G. Singer and Arthur E. Murphy, (C) Reprinted by Permission of Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N. J.
[7]. Walsh, Sylvia, (2007), Thinking Christianly in an Existential Mode, Oxford University Press.
[8]. Kierkegaard, Soren, (1941), Fear and Trembling, Trans and ed. Howard and Edna Hong, Princeton University Press.
[9]. ------------------, (1985), Philosophical fragments/Johannes Climacus, ed. /trans. H.V. Hong and E.H. Hong, Princeton University Press.