دفاع از روان‌گرایی در چیستی شاهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تهران

چکیده

یکی از مفاهیم مهم در معرفت‌شناسی، مفهوم شاهد است. شاهد دلیلی است که نشان‌دهندۀ صدقِ گزاره­ای است که متعلقِ گرایش باوری شناسا است. در این مقاله می­خواهیم به چیستی شاهد بپردازیم. سه دیدگاه مهم در مورد چیستی شاهد وجود دارد: روان­گرایی، گزاره‌گرایی واقع‌نما و گزاره‌گرایی غیرواقع‌نما. در این مقاله، پس از طرح و بررسیِ ادلۀ دیدگاه­های سه‌گانه در چیستی شاهد، به این نظر رسیدیم که ادلۀ قوی‌تری به نفعِ روان­گرایی وجود دارد و استدلال­هایِ گزاره‌گرایان تمام نیست؛ ازاین‌رو به نظر می­رسد که شاهد عبارت از حالات ذهنی غیرواقع‌نمایِ شناسا است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Audi, Robert (1993). "Contemporary Foundationalism". in Louis P. Pojman (ed.). The Theory of Knowledge: Classical and Contemporary Readings. (206-213). California: Wadsworth.
[2] Cohen, Stewart (1984). “Justification and Truth”. Philosophical Studies. 46: 279–95.
[3] Conee, Earl (2004). “First Things First”. in Earl Conee and Richard Feldman. Evidentialism. (11–36). New York: Oxford University Press.
[4] Conee, Earl and Feldman, Richard (2008). “Evidence”. in Quentin Smith (ed.). Epistemology: New Essays. (83-104). Oxford: Oxford University Press.
[5] ———. (2011). “Replies”. in Trent Dougherty (ed.). Evidentialism and Its Discontents. (283–323). New York: Oxford University Press.
[6] Dougherty, Trent (2011). “In Defense of Propositionalism about Evidence”. in Trent Dougherty (ed.). Evidentialism and Its Discontents. (226–232). New York: Oxford University Press.
[7] Goldman, Alvin (2010). “Reliabilism”. in Jonathan Dancy, Ernest Sosa, and Matthias Steup. (eds). A companion to epistemology. (681- 692).Oxford: Blackwell Publishing.
[8] Kelly, Thomas (2008). “Evidence: Fundamental Concepts and the Phenomenal Conception”. Philosophy Compass. 3: 933–55.
[9] ———. (2014). “Evidence”. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Edward N. Zalta (ed.).  https://plato.stanford.edu/entries/evidence/
[10] Littlejohn, Clayton (2012). Justification and the Truth-Connection. Cambridge: Cambridge University.
[11] McCain, Kevin (2014). Evidentialism and Epistemic Justification. New York: Routledge.
[12] ———. (2016). The Nature of Scientific Knowledge: An Explanatory Approach. Springer International Publishing.
[13] Silins, Nicholas (2005). Deception and Evidence. Philosophical Perspectives. 19: 375-404.
[14] Sosa, Ernest (1991). Knowledge in perspective: Selected essays in epistemology. Cambridge: Cambridge University Press.
[15] Turri, John (2009). “The Ontology of Epistemic Reasons”. Nous. 43: 490–512.
[16] Wedgwood, Ralph (2002). “Internalism Explained”. Philosophy and Phenomenological Research. 65: 349–369.
[17] Williamson, Timothy (2000). Knowledge and its Limits. Oxford: Oxford University Press.