الگوی روشی ملّاصدرا در تحلیل مفهومی ایمان

نویسندگان

1 1دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

ملّاصدرا در تحلیل ایمان به گزارش و تفکیک مفهومی تعریف‌های گذشتگان می‌پردازد. از نظر او علم یا تصدیق یقینی مفهومی محوری در ایمان است. او جایگاه مفاهیم دیگری چون اقرار زبانی، احوال، و اعمال را در مفهوم ایمان بررسی می‌کند و آن‌ها را به مفهوم علم پیوند می‌زند. پس از این تلفیق، وی از مفاهیم فلسفی، عرفانی، و قرآنی همچون توحید، حکمت، نور، و عقل یاری می‌جوید تا فرادیدگاه خود در مسئله ایمان را به تصویر کشد. طیّ این مراحل نشان‌دهنده استفاده ملّاصدرا از روش میان‌رشته‌ای با الگوی تلفیقی است.

کلیدواژه‌ها