نقد و بررسی دیدگاه ابوالبرکات بغدادی درباه چگونگی پیدایش کثیر از واحد

نویسنده

دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

ابوالبرکات بغدادی قبل از بیان دیدگاه مختار خویش درباره مسئله چگونگی پیدایش کثیر از واحد، با نگاه تاریخی، نظریّه مشائیان را تبیین می‌کند و سپس به نقد دیدگاه حکیمان مشّایی می‌پردازد و در نهایت دیدگاه خویش را در طیّ چهار تقریر بیان می‌کند. در نقد و بررسی دیدگاه او نکات ذیل قابل‌طرح‌اند. او در بررسی دیدگاه مشائیان دچار خطای تاریخی شده است. میان دیدگاه او و برخی از متکلّمان مشابهت‌ها و اختلاف هایی دیده می‌شود. ابوالبرکات به دیدگاه های فارابی و ابن سینا اشراف کامل ندارد و حتّی در بیان نظریّه خویش دچار تزلزل است. در دیدگاه او روابط موجودات در عوالم متعدّد به صورت دقیق بیان نشده‌اند. ابوالبرکات در بیان دیدگاه خویش به هیئت بطلیموسی بی توجّه بوده و نقد او بر نظریّه حکیمان مشّایی صائب نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Research and Critique of Abu `al-Barakat al-Baghdadi`s View on the Quality of Emergence of Multitudinous from Unit

نویسنده [English]

  • einolleh khademi
چکیده [English]

Abu `al-Barakat al-Baghdadi, before explanation of his selected view about the problem of the quality of emergence of multitudinous from unit, expresses the theory of Peripatetic philosophers with a historical outlook. He then critics the viewpoint of peripatetic philosophers and finally explains his view in the course of four descriptions. The following points are proposed when criticized his views: He has a historical fault when criticizing Peripatetic point of view. There are similarities and dissimilarities between his view and some of theologians’ one. Abu `al-Barakat doesn`t have perfect mastery over Farabi`s and Avicenna`s views, even is unstable in expressing his theory. In his point of view, the relationships between the existences in different worlds aren`t expressed exactly. Abu `l-Barakat is inattentive toward Ptolemaic astronomy, and his critic is not correct about the theory of peripatetic philosophers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abu `al-Barakat.
  • Blessing
  • intellection
  • multitudinous
  • peripatetic philosophers
  • System
  • Unit