کلیدواژه‌ها = ملاصدرا
نقش مبانی فلسفی ملاصدرا در شرح اوصاف متقابل خداوند (با تکیه ‌بر شرح اصول کافی)

دوره 56، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 131-147

10.22059/jitp.2023.352907.523389

مریم پناهی درچه؛ علی ارشد ریاحی؛ محمدمهدی مشکاتی


بررسی تطبیقی آرای ملاصدرا و ابن‌‌سینا در باب بداهت جهان خارج٭

دوره 56، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 167-180

10.22059/jitp.2023.356003.523404

رضا حسن نورانی؛ سهراب حقیقت؛ غلامحسین احمدی آهنگر


مساوقت وجود و تجرد براساس مبانی حکمت متعالیه

دوره 55، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 324-305

10.22059/jitp.2022.344588.523354

مجتبی رحمانیان؛ قاسم کاکایی؛ عبدالعلی شکر


بررسی و تحلیل لامسه و قوای آن از دیدگاه ملاصدرا و عصب‌شناسی

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 388-373

10.22059/jitp.2021.318660.523261

زهره سلحشور سفیدسنگی؛ فاطمه زاهدی سالانقوچ


تبیین اصالت وجود از نظر ملاصدرا با توجه به تفاسیر آن

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 102-83

10.22059/jitp.2021.313432.523241

مجتبی شیخ؛ محمد محمدرضایی؛ یحیی کبیر


بررسی تطبیقی براهین درون نگرانه ملاصدرا و جان فاستر بر تجرد نفس

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 119-103

10.22059/jitp.2021.304921.523205

حمید رضا عبدلی مهرجردی؛ فروغ السادات رحیم پور؛ امیر احسان کرباسی زاده


مرگ فرشتگان از دیدگاه ملاصدرا

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 202-185

10.22059/jitp.2021.305585.523210

سید مصطفی موسوی اعظم


محرک غیرمتحرک از منظر ملاصدرا

دوره 53، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 440-421

10.22059/jitp.2020.295917.523185

زینب شاوردی؛ قاسم علی کوچنانی


بررسی ظرفیت های علم اشتدادی نزد سهروردی و ملاصدرا

دوره 53، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 563-547

10.22059/jitp.2020.299377.523191

آیسودا هاشم پور؛ محمد بیدهندی


وحدت شخصی وجود از منظر محقق خفری

دوره 53، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 49-64

10.22059/jitp.2019.271759.523076

غلامرضا بنان؛ علی محمد ساجدی


تحلیل تقابل ظاهری اصل تشکیک و نظریۀ تباین عالم دنیا و آخرت در فلسفۀ ملاصدرا

دوره 53، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 93-108

10.22059/jitp.2019.285935.523134

محسن رضوانی؛ محمد مهدی مشکاتی؛ محمد بیدهندی


بررسی انگاره «تفسیر به رأی بودن» برداشت‌ها و تأویلات عرفانی با تأکید بر آراء ملاصدرا

دوره 53، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 259-282

10.22059/jitp.2020.276191.523092

سید محمد حسین میردامادی؛ محمد بیدهندی؛ مجید صادقی حسن آبادی


تبیین لذت خیالی از دیدگاه صدرالمتالهین

دوره 52، شماره 1، تیر 1398، صفحه 7-20

10.22059/jitp.2019.256120.523023

نفیسه الهی خراسانی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ عباس جوارشکیان


اصالت وجود از منظر محقق خفری

دوره 52، شماره 1، تیر 1398، صفحه 21-36

10.22059/jitp.2019.256730.523024

غلامرضا بنان؛ علی محمد ساجدی


میانی اندیشیِ صدرایی در هستی شناسی، متّکی بر وجود منبسط

دوره 51، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 87-109

10.22059/jitp.2018.234969.522951

مجید طاوسی ینگابادی؛ فروغ السادات رحیم پور؛ جعفر شانظری گرگابی