تعداد مقالات: 219

103. خدای شخص‌وار از منظر علامه طباطبایی در مقایسه با الهیات گشوده

دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 251-270

10.22059/jitp.2019.262403.523042

مسعود رهبری؛ فروغ السادات رحیم پور


104. معرفت‌شناسی فضیلت: ماهیت، خاستگاه و رویکردها

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 253-271

10.22059/jitp.2014.52872

زهرا خزاعی


105. بررسی انتقادی مدل پلورالیسم دینی جان هیک

دوره 42، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

امیر عباس علیزمانی؛ مرجان نوری


107. تبیین تأثیر انسان شناسی ملاصدرا در تنوع معنای زندگی

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 69-82

10.22059/jitp.2015.54700

عبداله صلواتی؛ شهناز شایان فر


108. بررسی انتقادی تقریر دیویس از استدلال برون‌گرایانه پاتنم علیه شکاکیت

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 75-96

10.22059/jitp.2016.58364

حمید علائی نژاد؛ سید محمد علی حجتی


109. توحید افعالی در نظام فلسفی ملاصدرا

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 81-102

10.22059/jitp.2014.51020

علی محمد ساجدی؛ فاطمه زارع


110. منطق ابهری در زبدة الحقائق

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 91-120

10.22059/jitp.2019.260242.523035

مهدی عظیمی


111. درون‌نگری، گواهی، و حافظه در نظام فلسفی ملاصدرا و دکارت

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 101-121

10.22059/jitp.2013.35749

قاسم کاکائی؛ حسن رهبر


112. کاربردهای نادرست حمل اوّلی و شایع

دوره 43، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 103-119

اسدالله فلاحی؛ سیدبهاء الدین موحد ابطحی


113. مسیح در جریان تاریخ (بررسی آرای مسیح شناسانۀ ولفهارت پاننبرگ و مواضع نقد آن از سوی متفکران)

دوره 45، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 109-140

10.22059/jitp.2013.29432

مجتبی زروانی؛ زینب سالاری؛ ندا خوشقانی


114. واژه ارسطویی «اوسیا» و نارسایی برخی از ترجمه های آن

دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 111-128

اسحاق طاهری سرتشنیزی


116. برهان وجودی آنسلم به تقریر زالتا و نقد آن

دوره 46، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 113-131

10.22059/jitp.2013.31939

حامد قدیری؛ داود حسینی


117. مدل‌سازی ریاضی حرکت توسّطی و حرکت قطعی

دوره 44، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 115-135

سیّده مریم موسوی؛ محمّد سعیدی‌مهر


118. صدرالمتألهین و شش رویکرد رایج در زبان قرآن

دوره 43، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 139-160

ناصر محمدی


119. حلّ معضل نسبیّت گرایی اخلاقی در فلسفۀ کانت و ملّاصدرا

دوره 45، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 145-170

10.22059/jitp.2012.24933

رضا اکبریان؛ حسین قاسمی؛ محمد محمدرضائی؛ حسین هوشنگی


120. تفسیر صدرالمتألهین از آموزۀ امر بین امرین بر مبنای مسئلۀ وحدت و کثرت

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 221-238

10.22059/jitp.2017.60791

مرتضی طباطبائیان نیم آورد؛ نفیسه اهل سرمدی


122. دلالت سمانتیکی و دلالت تصوّری

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 245-268

10.22059/jitp.2017.202567.522846

احمد عبادی


124. ارزیابی انتقادی استدلال معرفتی و استدلال تعاکس بر حسن و قبح عقلی

دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 271-287

10.22059/jitp.2019.274447.523085

سید علی طالقانی؛ حسین رفیعی


125. مقایسه نظریۀ مهجوریت دلالت التزام منطق‌دانان با مسئلۀ حجیت منطوق و مفهوم اصولیان

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 273-290

10.22059/jitp.2014.52874

حسین رشیدزاده؛ احد فرامرزقراملکی