صدرالمتألهین و شش رویکرد رایج در زبان قرآن

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از این مختصر نه ارائه دیدگاه صدرا درباره زبان قرآن، که بیشتر ارائه تقسیم بندی و نقدهای صدرا بر رویکردهای مختلف در زبان قرآن است. بدین ترتیب، مقاله در بُعد سلبی و نقد و بررسیِ رویکردها به رشته تحریر درآمده و در پی بُعد اثباتی و تبیین دیدگاه صدرا نیست؛ گرچه از پسِ این شناخت سلبی، دیدگاه صدرا نیز تا حدّی به روشنی می گراید. در بررسی و بحث از نظریّات شناختاری و غیرشناختاری مطرح‌شده در مباحث زبان دینی، به‌طور عام، و زبان قرآن، به‌طور خاص، صدرا به 6 نظریّه تصریح و یا اشاره کرده است. زبان ظاهرگرا، زبان اسراف در تأویل، زبان اقتصاد، زبان مجاز و استعاره نظریّات شناختاری‌اند، و زبان شعر و خطابه و زبان قومْ نظریّات غیرشناختاری‌اند که در این مقاله مورد نقد و تحلیل قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mulla Sadra and Six Common Approaches to the Language of Qur’an

نویسنده [English]

  • Naser Mohammadi
چکیده [English]

This paper aims not to study Sadra’s viewpoint on the language of Qur’an but aims to offer Sadra’s division of and criticisms on the different approaches to the language of Qur’an. Therefore, this study has been conducted on the negative dimension and has a critical attitude and is not going to study on the positive dimension and to explain Sadra’s viewpoint; although recognition of this negative dimension will clarify Sadra’s viewpoint to some extent. Of the current (cognitive and non-cognitive) theories of religious language which are offered in general or specially in relation to the language of Qur’an, Sadra has hinted or specified six theories: (1) Language of formalism, (2) language of extravagance in esoteric, (3) language of moderation, (4) figurative language and metaphor, (5) language of poem and oration, (6) folk language, first four of which are cognitive theories and second two are non-cognitive theories. These six theories will be criticized and analyzed in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive theories
  • language approaches
  • language of Qur’an
  • Religious language
  • theological propositions