بررسی انتقادی تقریر دیویس از استدلال برون‌گرایانه پاتنم علیه شکاکیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه (منطق) دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

شکاکیت نسبت به جهان خارج رویکردی است که حصول معرفت را نسبت به گزاره‌هایی که در مورد جهان خارج هستند ناممکن می­داند. برخی از انحاء این رویکرد مبتنی بر استدلالی است که بر اساس فرضیۀ شکاکانه صورت­بندی شده است. از جمله روش­هایی که بر اساس آن با چنین شکاکیتی مقابله شده است، استدلالی است که پاتنم بر مبنای قبول رویکرد برون­گرایی معنایی طرح کرده است. در مقالۀ حاضر به تقریر دیویس از این استدلال پرداخته و به روش تحلیل منطقی آن را مورد بحث و بررسی قرار داده­ایم. در انتها نشان داده شده است که قبول رویکرد برون­گرایی معنایی دیدگاه شکاکیت نسبت به جهان خارج را که مبتنی بر دسته­ای خاص از فرضیات شکاکانه هستند رد می­کند. بر مبنای موارد دیگرِ فرضیات شکاکانه نیز نمی­توان امکان حصول معرفت را نسبت به تمامی گزاره­هایی که در مورد جهان خارج هستند، منتفی دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Critical Analysis of Davies’ Interpretation of Putnam’s Externalist Argument against Skepticism

نویسندگان [English]

  • Hamid Alaeinejad 1
  • Seyyed Mohammad Ali Hodjati 2
1 PhD student, philosophy department, Tarbiat Modares University
2 Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Skepticism about the external world is a philosophical view that claims we can’t know anything about the external world. Some kinds of philosophical skepticism use skeptical hypothesis to prove that we cannot know anything about the external world. This view has its roots in the fact that we don’t know skeptical hypothesis is wrong. Putnam hold that accepting the semantical externalism refutes this kind of skepticism about the external world. Davies has an important interpretation of Putnam’s argument against the external world skepticism. In this paper, we have logically analyzed and evaluated Davies’ semantical externalism argument against skepticism concerning the external world. The conclusion is that Davies’s argument refutes an important kind of skeptical hypothesis. By using the other kinds of skeptical hypothesis, however, the skeptics can’t conclude that it is impossible to know anything about the external world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Skepticism about the External World
  • Semantical Externalism
  • Putnam
  • Davies
  • Skeptical Hypothesis
منابع
[1]. بینای­مطلق، محمود (1385). «فلسفۀ زبان در رسالۀ کراتیل افلاطون»، نظم و راز، ص. 139-150، تهران: هرمس.
[2]. پولاک، جان، کراز، جوزف (1386). نظریه­های امروزی شناخت، ترجمۀ علی حقّی، قم: مؤسسۀ بوستان کتاب.
[3]. دکارت، رنه  (1385). تأملات در فلسفه اولی، ترجمۀ احمد احمدی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت).
[4]. فیومرتون، ریچارد، (1390)، معرفت­شناسی، ترجمه: جلال پی­کانی، تهران: انتشارات حکمت
[5]. Brueckner, A., (1986). “Brains in a Vat”, The Journal of Philosophy, Vol. 83, No. 3, pp. 148-167.
[6]. Brueckner, A., (1992a). “If I Am a Brain in a Vat, Then I Am Not a Brain in a Vat”, Mind, Vol. 101, No. 401, pp. 123-128, Oxford University Press.
[7].Brueckner, A., (1992b). “Semantic Answer to Skepticism”, Skepticism, a Contemporary Reader, Edited by Keith DeRose and Ted A. Warfield, New York: Oxford University Press.
[8].Brueckner, A., (1994). “Knowledge of Content and Knowledge of the World”, The Philosophical Review, Vol. 103, No. 2, pp. 327-343.
[9].Brueckner, A., (2011). “∼K∼SK”, Philosophical Issues, Vol. 21, The Epistemology of Perception.
[10]. Brueckner, A., (2012). "Skepticism and Content Externalism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.), URL = http://plato.stanford.edu/archives/spr2012/entries/skepticism-content-externalism/
[11]. Carter, J. A., Kallestrup, J., Palermos, S. O., PritchardT Duncan, (2014). “Varieties of Externalism”, Philosophical Issues, vol. 24, pp. 63-109.
[12]. Christensen, D., (1993). “Skeptical Problems, Semantical Solutions”, Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 53, No. 2, pp. 301-321.
[13]. David, M., Warfield, T., A., (2008). “Knowledge-Closure and Skepticism”, Epistemology: New Essays, Edited by Quentin Smith, New York: Oxford University Press.
[14]. Davies, D., (1995). “Putnam’s Brain-Teaser”, Canadian Journal of Philosophy, Vol 25, Num. 2, pp. 203-228.
[15]. Greco, J., (2007). “External World Skepticism”, Philosophy Compass, Vol. 2, Num. 3, pp. 625-649, Blackwell Publishing Ltd.
[16]. Kallestrup, J., (2012). Semantic Externalism, New York: Routledge
[17]. Kirk, L., (1992), “Brains in a Vat, Subjectivity, and The Causal Theory of Reference”, The Journal of Philosophical Research, Vol. 17, pp. 313-345.
[18]. Klein, P., (2015). “Skepticism”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.), URL= http://plato.stanford.edu/ archives/sum2015/entries/skepticism/
[19]. Kripke, S., (1972). Naming and Necessity, Oxford: Blackwell.
[20]. Luper, S., (2011). “Cartesian Skepticism”, The Routledge Companion to Epistemology, Ed. Sven Bernecker and Duncan Pritchard, pp. 414-424, New York: Routledge.
[21]. Luper, S., (2012). "The Epistemic Closure Principle", The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.), URL= http://plato.stanford.edu/archives/fall2012/entries/closure-epistemic/
[22]. Mueller, O. L., (2001). “Does Putnam’s Argument Beg the Question against the Skeptic?”, Erkenntnis, Vol. 54, No. 3, pp. 299-320.
[23]. Putnam, H., (1973). “Meaning and Reference”, the Journal of Philosophy, Vol. 70, No. 19, pp. 699-711.
[24]. Putnam, H., (1975). “The Meaning of Meaning,” Language, Mind and Knowledge, Minnesota Studies in the Philosophy of Science, vol. 7, ed. Keith Gunderson, pp. 131-193, Minneapolis: University of Minnesota Press.
[25]. Putnam, H., (1981). “Brains in a Vat”, Reason, Truth and History, pp. 1-21, Cambridge: Cambridge University Press.
[26]. Wright, C., (1992). “On Putnam’s Proof That We Are Not Brains-in-a-Vat”, Proceeding of the Aristotelian Society, New Series, Vol. 92, pp. 67-94.