بررسی انتقادی تقریر دیویس از استدلال برون‌گرایانه پاتنم علیه شکاکیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه (منطق) دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

شکاکیت نسبت به جهان خارج رویکردی است که حصول معرفت را نسبت به گزاره‌هایی که در مورد جهان خارج هستند ناممکن می­داند. برخی از انحاء این رویکرد مبتنی بر استدلالی است که بر اساس فرضیۀ شکاکانه صورت­بندی شده است. از جمله روش­هایی که بر اساس آن با چنین شکاکیتی مقابله شده است، استدلالی است که پاتنم بر مبنای قبول رویکرد برون­گرایی معنایی طرح کرده است. در مقالۀ حاضر به تقریر دیویس از این استدلال پرداخته و به روش تحلیل منطقی آن را مورد بحث و بررسی قرار داده­ایم. در انتها نشان داده شده است که قبول رویکرد برون­گرایی معنایی دیدگاه شکاکیت نسبت به جهان خارج را که مبتنی بر دسته­ای خاص از فرضیات شکاکانه هستند رد می­کند. بر مبنای موارد دیگرِ فرضیات شکاکانه نیز نمی­توان امکان حصول معرفت را نسبت به تمامی گزاره­هایی که در مورد جهان خارج هستند، منتفی دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع
[1]. بینای­مطلق، محمود (1385). «فلسفۀ زبان در رسالۀ کراتیل افلاطون»، نظم و راز، ص. 139-150، تهران: هرمس.
[2]. پولاک، جان، کراز، جوزف (1386). نظریه­های امروزی شناخت، ترجمۀ علی حقّی، قم: مؤسسۀ بوستان کتاب.
[3]. دکارت، رنه  (1385). تأملات در فلسفه اولی، ترجمۀ احمد احمدی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت).
[4]. فیومرتون، ریچارد، (1390)، معرفت­شناسی، ترجمه: جلال پی­کانی، تهران: انتشارات حکمت
[5]. Brueckner, A., (1986). “Brains in a Vat”, The Journal of Philosophy, Vol. 83, No. 3, pp. 148-167.
[6]. Brueckner, A., (1992a). “If I Am a Brain in a Vat, Then I Am Not a Brain in a Vat”, Mind, Vol. 101, No. 401, pp. 123-128, Oxford University Press.
[7].Brueckner, A., (1992b). “Semantic Answer to Skepticism”, Skepticism, a Contemporary Reader, Edited by Keith DeRose and Ted A. Warfield, New York: Oxford University Press.
[8].Brueckner, A., (1994). “Knowledge of Content and Knowledge of the World”, The Philosophical Review, Vol. 103, No. 2, pp. 327-343.
[9].Brueckner, A., (2011). “∼K∼SK”, Philosophical Issues, Vol. 21, The Epistemology of Perception.
[10]. Brueckner, A., (2012). "Skepticism and Content Externalism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.), URL = http://plato.stanford.edu/archives/spr2012/entries/skepticism-content-externalism/
[11]. Carter, J. A., Kallestrup, J., Palermos, S. O., PritchardT Duncan, (2014). “Varieties of Externalism”, Philosophical Issues, vol. 24, pp. 63-109.
[12]. Christensen, D., (1993). “Skeptical Problems, Semantical Solutions”, Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 53, No. 2, pp. 301-321.
[13]. David, M., Warfield, T., A., (2008). “Knowledge-Closure and Skepticism”, Epistemology: New Essays, Edited by Quentin Smith, New York: Oxford University Press.
[14]. Davies, D., (1995). “Putnam’s Brain-Teaser”, Canadian Journal of Philosophy, Vol 25, Num. 2, pp. 203-228.
[15]. Greco, J., (2007). “External World Skepticism”, Philosophy Compass, Vol. 2, Num. 3, pp. 625-649, Blackwell Publishing Ltd.
[16]. Kallestrup, J., (2012). Semantic Externalism, New York: Routledge
[17]. Kirk, L., (1992), “Brains in a Vat, Subjectivity, and The Causal Theory of Reference”, The Journal of Philosophical Research, Vol. 17, pp. 313-345.
[18]. Klein, P., (2015). “Skepticism”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.), URL= http://plato.stanford.edu/ archives/sum2015/entries/skepticism/
[19]. Kripke, S., (1972). Naming and Necessity, Oxford: Blackwell.
[20]. Luper, S., (2011). “Cartesian Skepticism”, The Routledge Companion to Epistemology, Ed. Sven Bernecker and Duncan Pritchard, pp. 414-424, New York: Routledge.
[21]. Luper, S., (2012). "The Epistemic Closure Principle", The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.), URL= http://plato.stanford.edu/archives/fall2012/entries/closure-epistemic/
[22]. Mueller, O. L., (2001). “Does Putnam’s Argument Beg the Question against the Skeptic?”, Erkenntnis, Vol. 54, No. 3, pp. 299-320.
[23]. Putnam, H., (1973). “Meaning and Reference”, the Journal of Philosophy, Vol. 70, No. 19, pp. 699-711.
[24]. Putnam, H., (1975). “The Meaning of Meaning,” Language, Mind and Knowledge, Minnesota Studies in the Philosophy of Science, vol. 7, ed. Keith Gunderson, pp. 131-193, Minneapolis: University of Minnesota Press.
[25]. Putnam, H., (1981). “Brains in a Vat”, Reason, Truth and History, pp. 1-21, Cambridge: Cambridge University Press.
[26]. Wright, C., (1992). “On Putnam’s Proof That We Are Not Brains-in-a-Vat”, Proceeding of the Aristotelian Society, New Series, Vol. 92, pp. 67-94.