کاربردهای نادرست حمل اوّلی و شایع

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه زنجان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

حمل اوّلی و شایع را در حلّ بسیاری از مسائل فلسفی به‌کار برده‌اند که برخی از آن‌ها کاربرد نادرست این دو حمل است. برخی از این کاربردها، به شبهات فلسفی و پارادوکس‌های منطقی مربوط می‌شود و برخی دیگر را می‌توان در مباحث مستقل فلسفی یافت: 1. شبهه اخبار از معدوم مطلق، 2. اشکالات وجود ذهنی، 3. معمّای جذر اصم و پارادوکس راسل، 4. پارادوکس اشاره به گیومه و پارادوکس مفهوم اسب، 5. دلیل این‌که چرا حدّ تام را به کلّیّات خمس نیفزوده‌اند، 6. دلیل اینکه چرا محصورات نیازمند وجود موضوع‌اند 7. اثبات اصالت وجود با نظر به مبحث حمل. در این مقاله، با تحلیل فرامرز قراملکی از حمل اوّلی و شایع در منطق جدید، نشان داده‌ایم که کاربردهای هفت‌گانه یادشده همگی دچار نوعی خطا و لغزش منطقی‌اند

کلیدواژه‌ها