تعداد مقالات: 219

176. چکیده های انگلیسی

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-15

10.22059/jitp.2017.62390


177. نظریۀ شبح به خوانش ملاصدرا

دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 349-365

10.22059/jitp.2019.270320.523069

امیرحسین منصوری نوری؛ حوریه شجاعی باغینی؛ محسن شمس؛ عین الله خادمی


179. حقوق طبیعی از دیدگاه جان لاک و مرتضی مطهری

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 7-31

10.22059/jitp.2020.294144.523177

حمزه کرمی؛ علی اکبر احمدی افرمجانی


180. نقد و بررسی دیدگاه فخر رازی پیرامون مسأله رؤیت الهی

دوره 54، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 19-1

10.22059/jitp.2021.303405.523202

غلامعباس حسنوند؛ علی الله بداشتی؛ بابک عباسی


183. وحدت شخصی وجود از منظر محقق خفری

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 49-64

10.22059/jitp.2019.271759.523076

غلامرضا بنان؛ علی محمد ساجدی


185. تقسیم بندی جدیدی از مفاهیم کلی

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 65-80

10.22059/jitp.2020.271115.523072

محمد بنیانی


186. مواجهه قاضی عبدالجبار با شکاکیت

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 81-92

10.22059/jitp.2020.289089.523153

عباس دهقانی نژاد؛ عسکر دیرباز


187. کاربرد استعاره در معرفتشناسی سهروردی

دوره 54، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 81-61

10.22059/jitp.2021.317819.523257

زینب زرگوشی؛ رضا رضازاده؛ مجید ضیایی


188. تحلیل تقابل ظاهری اصل تشکیک و نظریۀ تباین عالم دنیا و آخرت در فلسفۀ ملاصدرا

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 93-108

10.22059/jitp.2019.285935.523134

محسن رضوانی؛ محمد مهدی مشکاتی؛ محمد بیدهندی


189. تبیین اصالت وجود از نظر ملاصدرا با توجه به تفاسیر آن

دوره 54، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 102-83

10.22059/jitp.2021.313432.523241

مجتبی شیخ؛ محمد محمدرضایی؛ یحیی کبیر


190. عدم امکان سلسله مراتب نامتناهی sinnها در جملات گرایشی در تئوری معنای فرگه

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 109-128

10.22059/jitp.2020.274822.523086

محمدهادی سلیمانی؛ سید محمد علی حجتی


191. بررسی تطبیقی براهین درون نگرانه ملاصدرا و جان فاستر بر تجرد نفس

دوره 54، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 119-103

10.22059/jitp.2021.304921.523205

حمید رضا عبدلی مهرجردی؛ فروغ السادات رحیم پور؛ امیر احسان کرباسی زاده


192. معناداری زندگی بشر بر مبنای توصیف کی یرکگور از سه قلمرو زیبایی شناسی، اخلاق و دین

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 129-161

10.22059/jitp.2020.272955.523080

عبداله صلواتی؛ زهرا لطفی؛ اصغر پوربهرامی


193. بازخوانی «دلالت زبانی» در فهم و تفسیر کتاب و سنت

دوره 54، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 145-121

10.22059/jitp.2021.311520.523231

محمدتقی کبریت‌چی؛ محمدرضا شاهرودی


194. منطق ابهری در کتاب المطالع

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 163-200

10.22059/jitp.2020.291526.523161

مهدی عظیمی


196. تحلیل و نقد نظریه ی «عدم امکان شناخت ذات الهی از منظر فخر رازی»

دوره 54، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 183-167

10.22059/jitp.2021.314026.523244

امیرحسین منصوری نوری؛ عین الله خادمی؛ مروه دولت آبادی؛ زینب درویشی


197. زمان انفسی به عنوان افق فراتاریخی تاریخمندی دازاین

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 201-223

10.22059/jitp.2020.292533.523165

ناصر گذشته؛ ویدا کلوندی


198. مرگ فرشتگان از دیدگاه ملاصدرا

دوره 54، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 202-185

10.22059/jitp.2021.305585.523210

سید مصطفی موسوی اعظم