دوره و شماره: دوره 53، شماره 2، بهمن 1399 
صدق خداباوری در پرتو برهان اجماع عام

صفحه 400-383

10.22059/jitp.2020.300074.523193

فرح رامین؛ حبیب الله دانش شهرکی؛ مریم سیفعلی پور