بررسی دوگانه‌انگاری جوهری دکارتی دربارۀ علیت ذهنی با تأکید بر آرای جاناتان‌ لو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفۀ دین دانشگاه تهران،

2 دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

دفاع از دیدگاه دکارتیِ علیت ذهنی - بدنی، با توجه به یافته‌های امروزۀ عصب‌شناسان از مغز انسان و همچنین انتقادهایِ جدیِ فلسفی‌ به آن، به نظر دشوار می‌رسد. باوجود‌ این، جاناتان لو می­کوشد، با بازبینی در برخی از مفروضات دکارت و نیز ارائۀ طرحی نوین از علیت ذهنی - بدنی، دیدگاه متفاوتی را در قالب دوگانه‌انگاری جوهری ارائه کند. در این مقاله برآنیم تا برتری دیدگاه وی را نسبت به تقریر دکارتی نشان دهیم. به این منظور، در ابتدا اهم مشکلات پیش‌روی دوگانه‌انگاری جوهری، اعم از مسئلۀ ارتباط علّی، مسئلۀ جفت‌شدن و مسئلۀ بستار علّی، را توضیح خواهیم داد. سپس نشان می­دهیم که جاناتان لو، با تجدیدنظر در برخی از مفروضات دکارتی، مسئلۀ ارتباط علّی و مسئلۀ جفت‌شدن را حل می‌کند. همچنین توضیح خواهیم داد که لو، با توجه به جایگاه و نقشی که برای ذهن در جهان مادی قائل است، می‌تواند علاوه‌ بر تبیین حرکات ارادی انسان، طرح خود را با اصل بستار علّی نیز سازگار کند، اگرچه به نظر می‌رسد طرح او در این زمینه همچنان نیازمند شفافیت بیشتری است.
 

کلیدواژه‌ها


 
[1] Churchland, Paul, (1984), Matter and Consciousness, (Cambridge, MA.: MIT Press).
[2] Descartes, Rene., (1642/1996), Meditations on First Philosophy, with Selections from the Objections and Replies, trans. and ed. J. Cottingham, Cambridge: Cambridge University Press.
[3] Descartes. Rene, (1984), “Principles of Philosophy”, In The Philisophical Writings of Descartes, translated by John Gottingham, Robert Stoothoff, and Dugald Murdoch, 177-290. Cambridge: Cambridge University Press.
[4] Foster. John, (1991), The Immaterial Self: a Defence of the Cartesian Dualist Conception of the Mind. London: Routledge.
[5] Kim, Jaegwon, (1993), Supervenience and Mind: Selected Philosophical Essays, (Cambridge University Press).
[6] Kim. Jaegwon, (1989), “The Myth of Nonreductive Materialism”, Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association, vol.63, no.3, pp 31-47.
[7] Kim, Jaegwon, (2003), “Lonely Souls: Causality and Substance Dualism”, Philosophy of Mind: Contemporary Readings, Edited by Timothy O’Conner and David Robb, (London: Routledge), pp 69-73.
[8] Lowe, E. J, (1996), Subjects of Experience (Cambridge: Cambridge University Press).
[9] Lowe. E. J, (1999), 'Self, Agency, and Mental Causation', Journal of Consciousness Studies, 6, pp. 225-239.
[10] Lowe, E. J, (2000), “Causal closure principles and emergentism”, Philosophy, 75 (4), pp. 571-585.
[11] Lowe, E, J. (2003). “Physical Causal Closure and the Invisibility of Mental Causation“. In Physicalism and Mental Causation: The Metaphysics of Mind and Action, edited by S. Walter and H.-D. Heckmann, (Exeter: Imprint Academic), pp. 132-149.
[12] Lowe. E. J, (2006), “Non-Cartesian Substance Dualism and the Problem of Mental Causation”, Erkenntnis, Vol 65, No 1, Prospects for Dualism: Interdisciplinary Perspectives, pp 5-23.
[13] Papineau, David, (1998) “Mind the Gap”, in James E. Tomberlin (ed.) Philosophical Perspectives, 12: Language, Mind and Ontology, (Oxford: Blackwell), pp. 373–88.
[14] Swinburne, Richard. (1979), The Existence of God. Oxford: Clarendon.