دوره و شماره: دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399