دوره و شماره: دوره 54، شماره 2، اسفند 1400 (تاریخ انتشار الکترونیکی:8 اسفند 1400) 
نگرش وجودی به حیات دنیا در فلسفه‌ی صدرا

صفحه 424-407

10.22059/jitp.2022.317184.523256

زینب کریمی قدوسی؛ عبداله صلواتی؛ قاسم علی کوچنانی