نقد دیدگاه پیناک در مسئلۀ «تشخّص خداوند» از منظر متکلمان امامیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری کلام امامیه دانشگاه قرآن و حدیث؛

چکیده

«تشخّص» از محوری­ترین صفاتی است که پیناک برای خداوند قائل­ است. از دیدگاه او به شواهد منطقی و روایی، خداوند موجودی متشخّص است؛ چرا که به­لحاظ فلسفی، هر موجودی تنها در صورت برخورداری از تشخّص می­تواند با دیگران ارتباط برقرار کند (صغری). بر مبنای تعابیر کتاب مقدّس، خداوند همواره با انسان­ها در ارتباط بوده است (کبری). پس خداوند موجودی متشخّص است (نتیجه). بر مبنای این استدلال، پیناک «متشخّص» بودن را مستلزم برخورداری از اوصافی که برخی کمالی و برخی غیر کمالی هستند دانسته و آن را بدون استثناء برای هر موجودی (حتی خداوند) لازم می­شمارد. در مقابل، از آنجا که در نظر متکلمان امامیه مبحث تشخّص حوزه وسیع­تری دارد، اگرچه برخی از مدعیات پیناک مورد تأیید ایشان است، لکن آنها در عین متشخص دانستن خداوند، اساساً وجود او را بری از هر گونه نقص و محدودیتی می­دانند. در این پژوهش با هدف دستیابی به تبیینی دقیق از مسئله تشخص خداوند، با روش توصیفی - تحلیلی به نقد دیدگاه پیناک از منظر متکلمان امامیه پرداخته شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critique of Clark Pinnock's View on the Issue of "God’s Personality" from the Perspective of Imami Theologians

نویسنده [English]

  • Mohammad Ebrahim Torkamani
PhD in Imami Theology, Quran and Hadith University.
چکیده [English]

"Personality" is one of the most central attributes that Pinnock ascribes to God. From his point of view, according to logical and narrative evidence, God is a personal being. This claim can be defended in the form of an argument: 1. any being can communicate with others only if it is a person, and according to biblical interpretations, 2. God has always been in contact with humans; so, God is a personal being. According to this argument, Pinnock considers being "Personal" presupposes attributes, some of which are attributes of perfection and some of which are attributes of imperfection and considers it necessary for every being (even God) without exception. On the contrary, since in the view of the Imami theologians the issue of Personality covers a wider field, although some of Pinnock's claims are approved by them, they basically consider God’s existence to be free from any defects and limitations. In this article, with the aim of obtaining an accurate explanation of the issue of God's personality, the descriptive-analytical method has been used to criticize Pinnock's view from the perspective of Imami theologians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imami Theologians
  • Clark Pinnock
  • Impersonal
  • Personal
  • Personality
[1] قرآن کریم.
[2] آشتیانی، احمد (1383). بیست رساله. قم، بوستان کتاب.
[3] تفتازانی، مسعود بن­عمر (۱۹۸۹). شرح ­المقاصد. محقق: عبدالرحمان عمیره، قاهره، الشریف الرضی.
[4] حلی، ابومنصور (1413). کشف ­المراد فی شرح تجرید الإعتقاد. قم، مؤسسه النشر الإسلامی.
[5] رهبری، مسعود؛ رحیم­پور، فروغ­السادات. (1398). «خدای شخص­وار از منظر علامه طباطبایی در مقایسه با الهیات گشوده»، فلسفه و کلام اسلامی، تهران، دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان، صص 251-270. https://doi.org/10.22059/JITP.2019.262403.523042
[6] سبحانی تبریزی، جعفر (1411). نظریه المعرفه. قم، مرکز العالمی للدراسات الاسلامیة.
[7] شعرانی، میرزا ابوالحسن (1393). شرح فارسی تجرید الإعتقاد. تهران، انتشارات اسلامیه.
[8] شهرستانی، محمدبن عبدالکریم (1415). الملل و النحل. محقق: امیرعلی مهنا؛ علی حسن فاعور، بیروت، دارالمعرفه.
[9] صدوق، محمد بن­علی (1414ق). الاعتقادات. قم، المؤتمر العالمی للشیخ المفید.
[10] صدوق، محمد بن­علی (1398). التوحید. قم، مؤسسه النشر الإسلامی.
[11] صدوق، محمد بن­علی (1388). التوحید. مترجم: علی اکبر میرزایی، قم، علویون.
[12] صدوق، محمد بن­علی (1404). عیون اخبار الرضا(ع). مصحح: حسین اعلمی، بیروت، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات.
[13] طباطبایی، محمد حسین (1360). المیزان فی تفسیر القرآن. قم، مکتبه النشر الإسلامی.
[14] طباطبایی، محمد حسین (1387). مجموعه رسائل. قم، بوستان کتاب (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم).
[15] طبرسی، ابو منصور (بی­تا). الإحتجاج. ترجمه: مازندرانی، چاپ اوّل، تهران، نشر مرتضوی.
[16] غزالی، ابوحامد (1416). مجموعة رسائل الإمام الغزالی‏. بیروت، دارالفکر.
[17] فیاض لاهیجی، عبدالرزاق (1426). شوارق الالهام فی شرح تجریدالکلام. قم، مؤسسه امام صادق(ع).
[18] فیض کاشانی، محمد (1375). أصول المعارف. قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
[19] کاپلستون، فردریک چارلز (1386). تاریخ فلسفه. ج1، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
[20] کلینی، محمد بن­یعقوب (1362). الکافی. ترجمه: کمره­ای. چاپ سوم، قم، انتشارات اسوه.
[21] محمدی، علی (1378). شرح کشف المراد. قم، دارالفکر.
[22] مجلسی، محمد تقی (1404ق).  بحارالانوار. بیروت، مؤسسه الوفاء.
[23] مرتضی، علی بن­حسین (1998). أمالی المرتضی. قاهره، دارالفکر العربی.
[24] منصوری، عباسعلی (1398). «نسبت مفهوم واجب الوجود در فلسفه اسلامی با خدای متشخّص و غیرمتشخّص». پژوهشنامه فلسفه دین، تهران، دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان، صص 189-210.
[25] Alister, M. (2011). Christian Theology; An Introduction. London, Blackwell.
[26] Audi, R. (2015). The Cambridge dictionary of philosophy. Cambridge, Cambridge university press.
[27] https://doi.org/10.1017/CBO9781139057509
[29] Flood, G. (1996). An Introduction to Hinduism. Cambridge, Cambridge University Press.
[30] Hick, J. (1990). Philosophy of Religion. New Jersey, Prentice Hall.
[31] Lucas, J. (1976). Freedom and Grace. London, The University of California.
[32] Otto, Rudolf. (1958). The Idea of the Holy. New York: Oxford University Press.
[33] Pinnock, C. (2009). Flame of Love: A Theology of the Holy Spirit. Illinois, InterVarsity Press.
[34] Pinnock, C. (2001). Most Moved Mover: A theology of God’s openness. Michigan, Baker Academic.
[35] Pinnock, C. (2005). Open Theism: An answer to my critics, Dialog: A Journal of Theology. 44(3). 237-245.  https://doi.org/10.1111/j.0012-2033.2005.00263.x
[36] Piper, J. Taylor, J. Helseth, P. (2003). Beyond the bounds: Open theism and the undermining of biblical Christianity. Illinois, Crossway Books.
[37] Runes, D. (2010). The Dictionary of Philosophy. New York, Philosophical Library.
[38] Ware, B. (2003) Their God Is Too Small: Open theism and the undermining of confidence in God. Illinois, Crossway Books.