محافظه‌گرایی پدیداری: توجیه معرفتی از طریق به نظر رسیدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . دانشجوی دکتری فلسفه دین دانشگاه تهران، پردیس فارابی

2 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تهران، پردیس فارابی

3 . استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران، پردیس فارابی؛

چکیده

محافظه­ گرایی پدیداری، رویکردی در توجیه معرفت­شناساسانه است که با تکیه بر «به‌نظر رسیدن» و «پدیدار»، تلاش دارد نظریه­ای برای توجیه درونی و غیراستباطیِ حداقل برخی از باورهای انسان را فراهم آورد. بر این اساس توجیه و عدم توجیه، رابطه­ای مستقیم با وضعیت ذهنی عامل معرفتی دارد. ایده­ی مرکزی این نظریه این است که اگر چیزی برای یک عامل معرفتی صادق به نظر بیاید، و هیچ دلیلی نیز وجود نداشته باشد که آن چیز آنگونه که به نظر می­آید نیست، آن عامل معرفتی در باور به آن امر، حداقل به میزانی، دارای توجیه و عقلانیت است. ما در این مقاله، با نگرشی همدلانه، این دیدگاه نوین را تقریر کرده و تلاش خواهیم کرد علاوه بر تبیین مولفه‌های اصلی آن، که مهم­ترین آن تبیین «به نظر رسیدن» به عنوان یک وضعیت ذهنی التفاتی دارای ویژگی پدیداری خاص است، مهم­ترین نقدهای وارد شده بر محافظه­گرایی پدیداری را پاسخ دهیم و نشان دهیم که این دیدگاه، دیدگاهی قابل توجه در توجیه و عقلانیت باورهای معرفتی به شمار می­آید.

کلیدواژه‌ها


[1] هیوم، دیوید (1395). کاوشی در خصوص فهم بشری. ترجمه کاوه لاجوردی، تهران: نشر مرکز.
[2] BonJour, L. (1985). The Structure of Empirical Knowledge. Cambridge: Harvard University Press.
[3] Chisholm, R. (1957). Perceiving: A Philosophical Study. Ithaca: Cornell University Press.
[4] Cullison, A. (2010). What Are Seemings?. Ratio, 23: 260-274.
[5] Gage, L. (2018). “Can Experience Fulfill the Many Roles of Evidence?”. Quaestiones Disputatae, 8 (2): 87-111.
[6] Huemer, M. (2001). Skepticism and the Veil of Perception. Lanham: Rowman & Littlefield.
[7] Huemer, M. (2006). “Phenomenal Conservatism and the Internalist Intuition”. American Philosophical Quarterly, 43(2): 147-158.
[8] Huemer, M. (2007). “Compassionate Phenomenal Conservatism”. Philosophy and Phenomenological Research, 74 (1): 30–55.
[9] Huemer, M. (2013). “Phenomenal Conservatism”. Internet Encyclopedia of Philosophy, Retrieved from: https://www.iep.utm.edu/phen-con/, (2020- April-07).
[10] Huemer, M. (2013). “Phenomenal Conservatism Uber Alles”. in Seemings and Justification: New Essays on Dogmatism and Phenomenal Conservatism, C. Tucker (ed.), New York: Oxford University Press.
[11] Littlejohn, C. (2011). “Defeating Phenomenal Conservatism”. Analytic Philosophy, 52 (1): 35-48.
[12] Lycan, W. G. (2013). “Phenomenal conservatism and the principle of credulity”. in Seemings and Justification: New Essays on Dogmatism and Phenomenal Conservatism, C. Tucker (ed.), New York: Oxford University Press.
[13] Markie, P. (2005). “The Mystery of Direct Perceptual Justification”. Philosophical Studies, 126 (3): 347-373.
[14] McAllister, B. (2018). “Seemings as Sui Generis”. Synthese. 195 (7): 3079-3096.
[15] McGrath, M. (2013). “Phenomenal Conservatism and Cognitive Penetration: The ‘Bad Basis’ Counterexamples,” in Seemings and Justification: New Essays on Dogmatism and Phenomenal Conservatism, C. Tucker (ed.), New York: Oxford University Press.
[16] Moretti, L. (2020). Seemings and Epistemic Justification: How Appearances Justify Beliefs. Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-43392-5
[17] Plantinga, A. (1983). “Reason and Belief in God” in Faith and Rationality, A. Plantinga and N. Wolterstorff (ed.) Notre Dame: University of Notre Dame Press.
[18] Plantinga, A. (2004). “Reason and Belief in God”. in Faith and Rationality: Reason and Belief in God, A. Plantinga and N. Wolterstorff (ed.), Notre Dame: University of Notre Dame Press.
[19] Putnam, H. )1990(. Reason, Truth and History. Cambridge: Cambridge University Press.
[20] Reid, T. (1822). The Works of Thomas Reid; with an Account of His Life and Writings (Vol. 1). New York: Duyckinck, Collins.
[21] Rowe, W. (1979). “The Problem of Evil and Some Varieties of Atheism”. American Philosophical Quarterly, 16(4): 335-341.
[22] Sosa, E. (1998). “Minimal Intuition”. in Rethinking Intuition: The Psychology of Intuition and Its Role in Philosophical Inquiry, M. DePaul and W. Ramsey (ed), Lanham: Rowman & Littlefield. 
[23] Sosa, E. (2007). A Virtue Epistemology: Apt Belief and Reflective Knowledge, Vol 1. New York: Oxford University Press.
[24] Swinburne, R. (2018). “Phenomenal Conservatism and Religious Experience”. Knowledge, Belief, and God: New Insights in Religious Epistemology. In M. Benton, J. Hawthorne & D. Rabinowitz (eds.), Oxford: Oxford University Press.
[25] Tolhurst, W. (1998). “Seemings”. American Philosophical Quarterly, 35(3): 293-302.
[26] Tooley, M. (2013). “Michael Huemer and the Principle of Phenomenal Conservatism”. in Seemings and Justification: New Essays on Dogmatism and Phenomenal Conservatism, C. Tucker (ed.), New York: Oxford University Press.
[27] Tucker, C. (2010). “Why open-minded people should endorse dogmatism”. Philosophical Perspectives, 24(1): 529–545.
[28] Tucker, C. (2013). “Seemings and justification: An introduction”. in Seemings and Justification: New Essays on Dogmatism and Phenomenal Conservatism, C. Tucker (ed.), New York: Oxford University Press.