عیارسنجی رویکرد سکوت‌گرا در برابر انگارۀ اتحاد عاقل و معقول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

مسئله اتحاد عاقل و معقول از مسائل دیرپا در فلسفه الهی است، اما با مبانی پیش‌صدرایی دچار چالش‌هایی است که خرده‌گیران را وادار به واکنش منفی نموده است. صدرالمتألهین به تحلیل و تثبیت این مسئله نفیس با روش و مبانی ویژه حکمت متعالیه همت گماشته و حکمای پساصدرایی نیز با حساسیت تمام به ادله او نگریسته و ادله دیگری بر آن افزوده‌اند. مقاله‌ای با ادعای حصر ادله صدرا در سه دلیل و گزارش تحریفی از آنها، ایرادهایی را بر آنها  و بر سایر ادله موافق و مخالف تدارک دیده و با ادعای حصر ادله در احصاء خود، به فرجام سکوت تکلیف کرده است. نگاه تبیینی به ادله و مبانی صدرالمتألهین و بررسی ایرادهای مقاله، نشان می‌دهد خدشه‌ها و تکلیف عقل به سکوت‌، بی‌بنیاد است. این واکاوی به نقد ایرادهای مرتبط به برهان تضایف بر اتحاد پرداخته و اثبات کرده گزارش آن مقاله از این برهان نادرست و ایرادهایش ناموجه است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Silence Approach against the Theory of Unification of the Intelligence and the Intelligible

نویسنده [English]

  • Mohammadreza Ershadinia
Associate Professor of Hakim Sabzevari University
چکیده [English]

The issue of unification of the intelligence and the intelligible is a long-standing issue in divine philosophy, but it faces challenges with pre-Sadra principles that have forced critics to react negatively. Mulla Sadra has tried to analyze and establish this issue with the method and principles of Transcendental Wisdom, and post-Sadra scholars have also looked at his arguments with great sensitivity and added other arguments to it. Recently, an article, with the claim of restriction of Sadra's arguments for this issue to three, has criticized these arguments, and finally suggested the silence approach, instead of arguments, before this issue. An explanatory look at the Mulla Sadra’s arguments and his principles and the examination of the aforementioned article show that the silence approach before this issue is not correct.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mulla Sadra
  • Transcendence Wisdom
  • Unification of the Intelligence and the Intelligible
  • The Argument of Correlation
[1] آشتیانی، سیدجلال‌الدین (1352)، تعلیق و تصحیح و مقدمه بر رسائل فلسفی صدرالمتألهین، دانشگاه مشهد.
[2] ـــــــــــــ ، (1380)، شرح حال و آرای فلسفی ملاصدرا، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
[3] ـــــــــــــ، (1362)، مقدمه بر اصول المعارف فیض کاشانی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
[4] ابن سینا، حسین، (1379)، الاشارات و التنبیهات، ج3، تهران، دفتر نشر کتاب.
[5] ـــــــــــــ ، (1376)، الالهیات من کتاب الشفاء، تحقیق: حسن حسن‌زاده آملی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
[6] ـــــــــــــ ، (1363)، المبدأ و المعاد، دانشگاه تهران.
[7] ـــــــــــــ ، (1375)، النفس من کتاب الشفاء، تحقیق: حسن حسن‌زاده آملی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
[8] ارشادی‌‌نیا، محمدرضا، (1390)، «جهان‌شناسی یگانه‌انگار در پرتو حکمت متعالیه»، آینه معرفت، سال 9، شماره 26، 1- 32.
[9] ـــــــــــــ ، (1393)، «نقش انگاره حقیقت و رقیقت در تحکیم و تبیین باورهای دینی»، قبسات، سال 19، تابستان 1393، 97- 128.
[10] ارشدریاحی، علی، (1383)، «تحلیل انتقادی ادله اتحاد عاقل و معقول، مقالات و بررسیها»، دفتر ۷۶، 197-215.
[11] توکلی، محمدهادی، (1394)، «نقد و بررسی اشکالات استاد مصباح به دو برهان صدرالمتألهین در اثبات اتحاد عالم و معلوم»، حکمت معاصر، سال ششم، شماره اول، 25- 39.
[12] ـــــــــــــ ، (1393)، «نقد و بررسی دیدگاه استاد حائری یزدی درباره مسئله اتحاد عاقل و معقول»، حکمت معاصر، سال پنجم، شماره اول، 29- 42.
[13] ـــــــــــــ ، (1392)، «نقد و بررسی اشکالات علامه طباطبایی بر برهان تضایف در اثبات اتحاد عاقل و معقول»، حکمت معاصر، سال چهارم، شماره دوم، 23- 39.
[14] ـــــــــــــ ، (1394)، «نقد و بررسی اشکالات استاد مصباح به دو برهان صدرالمتألهین در اثبات اتحاد عالم و معلوم»، حکمت معاصر، سال ششم، شماره اول، 39-25.
[15] حائری یزدی، مهدی، (1362)، « تحقیق: حسن حسن‌زاده آملی، قم:ءاتحاد عاقل و معقول، مقالات و بررسی‌ها، دفتر 38و 39، 129 -154.‏
[16] حسینی امین، حسین؛ معین الدینی، فاطمه،(1398)، «نقد و بررسی استدلالات حکیم سبزواری در اثبات مسئله اتحاد عاقل و معقول»، حکمت معاصر ، سال دهم، شماره 1، 31- 46.  
[17] سبزواری، هادی، (1382)، تعلیقه بر الشواهدالربوبیۀ، قم: بوستان کتاب
[18] ـــــــــــــ ، (1380)، شرح المنظومه، ج3، ج 4، ج5، قم، نشر ناب.
[19] سهروردی، شهاب‌الدین یحیی، (1380)، مجموعه مصنفات، ج1، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
[20] صدرالمتألهین، محمد، (1410ق)، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، ج1، 2، 3، 4، 5، 6، 8، 9 بیروت: دار احیاءالتراث.
[21] ـــــــــــــ ، (1387)، رسالة فی اتحاد العاقل و المعقول، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
[22] ـــــــــــــ ، [1382]، الشواهدالربوبیة، قم، بوستان کتاب.
[23] ـــــــــــــ ، (1361)، العرشیة، تهران، انتشارات مولا.
[24] ـــــــــــــ ، (1380)، المبدأ و المعاد، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
[25] ـــــــــــــ ، (1376)، المشاعر ، تهران، امیرکبیر.
[26] علیزاده، بیوک، (1387)، مقدمه بر «رسالة فی اتحاد العاقل و المعقول»، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
 [27] فناری، محمد، (1374)، مصباح الانس، تهران، مولی.
[28] قیصری، داود، (1416ق)، مطلع خصوص‌الکلم فی معانی فصوص‌الحکم، قم، انوارالهدی.
 [29] مردیها، اعظم، حسینی شاهرودی، سیدمرتضی، کهنسال، علیرضا، (1398)، «رویکرد وحدت‌گرایانه ملاصدرا به نظریه اتحاد عاقل و معقول بر مبنای بساطت نفس»، آیین حکمت، شماره 41.
[30] معین‌الدینی، فاطمه، (1395)، تحلیل انتقادی دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی در مسئله اتّحاد عاقل و معقول، حکمت معاصر، سال هفتم، شماره چهارم، 109-87.