دوره و شماره: دوره 54، شماره 1، شهریور 1400 
بررسی تطبیقی براهین درون نگرانه ملاصدرا و جان فاستر بر تجرد نفس

صفحه 119-103

10.22059/jitp.2021.304921.523205

حمید رضا عبدلی مهرجردی؛ فروغ السادات رحیم پور؛ امیر احسان کرباسی زاده


تحلیل و نقد نظریه ی «عدم امکان شناخت ذات الهی از منظر فخر رازی»

صفحه 183-167

10.22059/jitp.2021.314026.523244

امیرحسین منصوری نوری؛ عین الله خادمی؛ مروه دولت آبادی؛ زینب درویشی