موضوعات = فلسفه دین
تعداد مقالات: 10
2. نقد طبیعت‌گروی از منظر الوین پلنتینگا

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 297-319

10.22059/jitp.2018.249717.522994

نرگس نظرنژاد


3. تحلیل رابطۀ دین و اخلاق از نگاه ابن‌تیمیه و آدامز

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-16

10.22059/jitp.2017.62330

علیرضا ارام؛ محسن جوادی


4. نسبت حقیقت و ایمان از نظر کی یرکگور

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 17-30

10.22059/jitp.2017.62331

شهلا اسلامی


5. مبانی نظری صدور ایجابی در فلسفه سینوی

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 47-61

10.22059/jitp.2017.62333

محمد حسینی


7. تأملی بر ارزش عقل از نگاه سلفیان و اخباریان

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 115-137

10.22059/jitp.2016.58370

بهادر مهرکی؛ علی محمد ساجدی


8. سیر تحول آرای ویلیام لئونارد راو در باب شر بی‌وجه و ملاحظاتی انتقادی بر آن

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 159-179

10.22059/jitp.2015.56519

بتول زرکنده؛ امیرعباس علیزمانی


9. چیستی و اقسام مرگ در آثار آگوستین قدیس

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 265-285

10.22059/jitp.2015.56522

قاسم کاکائی؛ محبوبه جباره ناصرو