نقد طبیعت‌گروی از منظر الوین پلنتینگا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

اعتمادگروی یکی از نظریه­های توجیه برون­گرو است که به اعتقاد برخی از معرفت‌شناسان، می­توان برای اجتناب از شکاکیت بدان توسل جست. پلنتینگا برآن است که اعتمادگروی تنها در صورتی می­تواند مانع شکاکیت گردد که با طبیعت­گروی مابعدالطبیعی، مادیگری و تبیین مبتنی بر تکامل، ترکیب نشود؛ زیرا به اعتقاد وی حاصل چنین ترکیبی این خواهد بود که همۀ تولیدات قوای ادراکی، از جمله خود طبیعت­گروی، در معرض شکاکیتی افراطی قرار گیرد و طبیعت­گرو عقلا ناگزیر گردد پیش‌فرض اعتمادپذیر بودن قوای ادراکی را رها کند. پلنتینگا اعتمادپذیری قوای ادراکی را به ترکیب آن با فراطبیعت­گروی مابعدالطبیعی منوط می­کند و معتقد است که تنها پیروان ادیان ابراهیمی می‌توانند در سایۀ اعتقاد به خدایی که ما را بر صورت خویش آفریده است، مدعی اعتمادپذیری قوای ادراکی خود باشند. پژوهش حاضر، ضمن وصول به این‌نتیجه که پلنتینگا به‌خوبی توانسته است ناکاستی­های طبیعت­گروی و مادی­گروی را در توجیه جلوه­های متنوع حیات به تصویر کشد، این نقد را نیز بر پلنتینگا وارد می­داند که وی مرتکب نوعی دور دکارتی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Critique of Naturalism from Alvin Plantinga’s Point of View

نویسنده [English]

  • Narges Nazarnejad
Associate Professor of Philosophy, Al-Zahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Reliabilism is one the externalist theories of justification which, according to some epistemologists, can be used to avoid skepticism. Alvin Plantinga believes that reliabilism can prevent skepticism only if it is not combined with metaphysical naturalism, materialism, and evolution-based explanation because, according to him, the output of such a combination would be that the reliability of all productions of cognitive faculties, including naturalism itself, will be subject to extreme skepticism, and the naturalist is forced to abandon the presumption of the reliability of cognitive faculties.  Plantinga conditions reliability of cognitive faculties to its combination with supernatural metaphysics and believes that only those who follow the Abrahamic religions can claim the reliability of their cognitive faculties in the virtue of believing in God who has created human beings in His image. The present research, while accepting his ability to depict inefficiencies of naturalism and materialism in justifying the various manifestations of life, criticizes him of committing a kind of Cartesian circle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reliabilism
  • Naturalism
  • evolution
  • Materialism
  • Skepticism
  • Cartesian Circle
  • Alvin Plantinga
 
[1] Audi, Robert (ed.), (1999). The Cambridge Dictionary of Philosophy, Cambridge University Press, Second Edition.
[2] Blackburn, Simon, (2008).The Oxford Dictionary of Philosophy, New York, Oxford University Press Inc.
[3] Bunnin, Nicholas and jiyuan Yu, (2009).the Blackwell Dictionary of Western Philosophy, A John Wiley & Sons, Ltd., Publication, UK.
[4] Darwin, Charles,(1881). Letters to William Graham, July  3rd.  https://www.darwinproject.ac.uk/letter/DCP-LETT-13230.xml
[5] Dawkins, Richard, (1986). The Blind Watchmaker. New York: Norton.
[6]   ____________, (2006). The God Delusion, Bantam Press, London.
[7] Plantinga, Alvin,(2011). Where the Conflict Really Lies, Oxford University Press, Inc, New York.
[8] ____________, “How Naturalism Implies Skepticism”, Readings in Philosophy of Religion,(2009). Zagzebski, Linda<<ed.>>, Blackwell Publishing Ltd, united Kingdom.
[9] ____________,(2002).“The Evolutionary Argument against Naturalism: An Initial Statement of the Argument”, Naturalism Defeated? , Beilby, James<<ed. >>, Cornell University Press, United State of America.
[10] ___________,(1982). On Reformed Epistemology, the Reformed journal, 32. (January):13-17.
[11] ____________,(1993).Warrant and Proper Function, Oxford University Press, Inc. United State of America.
[12] _____________,(1991).Faith and Rationality, Third printing, the United States of America, University of Norte Dame press.
[13] _____________, (1994). Naturalism Defeated.      https://www.calvin.edu/ academic/ philosophy/virtual.../naturalism_defeated.pdf
[14] Proudfoot, Michael, (2010).TheRoutledge Dictionary of Philosophy, Routledge, London and New York, Fourth Edition. 
[15] Zagzebski, Linda, (1996). Virtues of Mind: An Inquiry into the Nature of Virtue and Ethical Foundations of Knowledge, Cambridge University Press.