چیستی و اقسام مرگ در آثار آگوستین قدیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری فلسفۀ تطبیقی دانشگاه قم

چکیده

مرگ یکی از ناگشوده­ترین رازهایی است که انسان با آن روبه‌روست؛ بنابراین همواره جزء دغدغه­های دانشمندان بزرگ و آموزه­های اصلی ادیان الهی بوده است. آگوستین از بزرگانی است که دربارۀ مرگ و چیستی آن اندیشیده و سخن گفته است. در تعریف آگوستین از مرگ با یک تعریف معین روبه‌رو نیستیم. وی فیلسوفی افلاطونی است؛ بنابراین مرگ را جدایی نفس از بدن می­داند؛ ولی در جایگاه یک متکلم، مرگ را نتیجۀ گناه و دوری از خدا می­داند. در آثار آگوستین برای مرگ طبیعی و مرگ ارادی که در زندگی خود وی ظهور بارزی دارد، ویژگی­های خاصی می‌توان یافت. آگوستین کوشیده است تا چیستی و اقسام مرگ را بشناسد و بشناساند؛ با این حال گفته­های او بیانگر ناتوانی در شناخت این معمای بزرگ هستی است و ناگزیر آرزو می­کند کاش آدم و حوا ما را در این دنیا گرفتار این مسئله نمی­کردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Nature and Varieties of Death in the Works of Saint Augustine

نویسندگان [English]

  • Ghasem kakaie 1
  • Mahbuobeh Jabbareh Nasero 2
1 Professor of Islamic Philosophy and Mysticism, University of Shiraz
2 PhD Candidate in Comparative Philosophy, University of Qom
چکیده [English]

As one of the most unfathomable mysteries human beings encounter with, death has always been one of the main concerns of great scholars and one of the major teachings of monotheistic religions. Augustine is one of the great scholars who reflect upon and talk about death. Interestingly, we do not face with a particular definition of death in Augustine’s works. As a Platonic philosopher, he considers death as the separation of spirit from the body; As a Christian theologian, however, he opines that death is the consequence of sin and distance from God. In his works, one can find both some specific characteristics of natural death as well as characteristics of intentional death, which has an obvious manifestation in Augustine’s own life. Even though he endeavors to know and introduce the nature and varieties of death, his sayings signify his inability to the knowledge of this great existential enigma. It is why that he wishes Adam and Eve had not captivated us with this predicament.

کلیدواژه‌ها [English]

  • death
  • Death of Body
  • Death of Soul
  • Intentional Death
  • Natural Death
  • Augustine
[1]   قرآن کریم.
[2]   الیاس، نوربرت (1389). تنهاییِ دمِ مرگ. ترجمۀ امید مهرگان- صالح نجفی، تهران: گام نو.
[3]   آگوستین قدیس (1392). شهر خدا، ترجمه حسین توفیقی، قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.
[4]   آگوستین قدیس (1387). اعترافات، ترجمه سایه میثمی، ویراستۀ مصطفی ملکیان، تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی.
[5]   بارکر، هوارد (1389). مرگ، آن یگانه و هنر تئاتر، ترجمۀ علیرضا فخرکننده، تهران: گام نو.
[6]    دورانت، ویل (1373). تاریخ تمدن (عصر ایمان، بخش اول). مترجمان: ابوطالب صارمی، ابوالقاسم پاینده، ابوالقاسم طاهری. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
[7]   زمانی، کریم (1382). میناگر عشق، تهران: نشر نی.
[8]   چایدستر، دیوید (1380). شورجاودانگی، ترجمه غلامحسین توکلی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
[9]   کتاب مقدس (1920). با همکاری گروهی معروف به بریتینیش فورن و یبیل سوساثیتی، لندن: دارالسلطنه.
[10]   کیوی، ریمون؛ کامپنهود، لوک‌وان (1370). روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمۀ دکتر عبدالحسین نیک‌گهر، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.
[11]   معتمدی، غلامحسین (1372). درآمدی بر مرگ­شناسی، تهران: نشر مرکز.
[12]   نیچه، فریدریش ویلهلم (1378). چنین گفت زردشت، ترجمۀ داریوش آشوری، تهران: انتشارات آگاه.
[13]   همدانی، مولی عبدالصمد (1384). بحرالمعارف، تحقیق و ترجمه استاد ولی، تهران: انتشارات حکمت.
[14] Atkins, E.M and Dodaro R. J. (2001). Augustine Political Writing, Cambridge, university press.
[15] Augustine (2002). On the Trinity, Books 8–15, translated by Stephen Mckenna, Cambridge University Press.
[16] Burleigh, J.H.S. (1953). Augustine Earlier Writings, SCM, United States of America. 
[17] Chadwick, Henry (2009). Augustine of Hippo, A life, Oxford university press.
[18] Heidl, Gyorgy (2009). The Influence of Origen on the Young Augustine, gorgias Press, United States of America.
[19] Vessy, Mark (2012). A Companion to Augustine, Blackwell Publishing ltd.
[20] Nisula, Timo (2012). Augustine and the Function Concupiscence. Brill Leiden. Boston.
[21] O’Dalvy, Gerard (1987). Augustine’s Philosophy of Mind, Duckworth, British Library Cataloguingin Publication Data.
[22] Rist, John M (1997). Augustine Ancient Thought Baptized, Cambridge University Press.