چیستی و اقسام مرگ در آثار آگوستین قدیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری فلسفۀ تطبیقی دانشگاه قم

چکیده

مرگ یکی از ناگشوده­ترین رازهایی است که انسان با آن روبه‌روست؛ بنابراین همواره جزء دغدغه­های دانشمندان بزرگ و آموزه­های اصلی ادیان الهی بوده است. آگوستین از بزرگانی است که دربارۀ مرگ و چیستی آن اندیشیده و سخن گفته است. در تعریف آگوستین از مرگ با یک تعریف معین روبه‌رو نیستیم. وی فیلسوفی افلاطونی است؛ بنابراین مرگ را جدایی نفس از بدن می­داند؛ ولی در جایگاه یک متکلم، مرگ را نتیجۀ گناه و دوری از خدا می­داند. در آثار آگوستین برای مرگ طبیعی و مرگ ارادی که در زندگی خود وی ظهور بارزی دارد، ویژگی­های خاصی می‌توان یافت. آگوستین کوشیده است تا چیستی و اقسام مرگ را بشناسد و بشناساند؛ با این حال گفته­های او بیانگر ناتوانی در شناخت این معمای بزرگ هستی است و ناگزیر آرزو می­کند کاش آدم و حوا ما را در این دنیا گرفتار این مسئله نمی­کردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]   قرآن کریم.
[2]   الیاس، نوربرت (1389). تنهاییِ دمِ مرگ. ترجمۀ امید مهرگان- صالح نجفی، تهران: گام نو.
[3]   آگوستین قدیس (1392). شهر خدا، ترجمه حسین توفیقی، قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.
[4]   آگوستین قدیس (1387). اعترافات، ترجمه سایه میثمی، ویراستۀ مصطفی ملکیان، تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی.
[5]   بارکر، هوارد (1389). مرگ، آن یگانه و هنر تئاتر، ترجمۀ علیرضا فخرکننده، تهران: گام نو.
[6]    دورانت، ویل (1373). تاریخ تمدن (عصر ایمان، بخش اول). مترجمان: ابوطالب صارمی، ابوالقاسم پاینده، ابوالقاسم طاهری. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
[7]   زمانی، کریم (1382). میناگر عشق، تهران: نشر نی.
[8]   چایدستر، دیوید (1380). شورجاودانگی، ترجمه غلامحسین توکلی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
[9]   کتاب مقدس (1920). با همکاری گروهی معروف به بریتینیش فورن و یبیل سوساثیتی، لندن: دارالسلطنه.
[10]   کیوی، ریمون؛ کامپنهود، لوک‌وان (1370). روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمۀ دکتر عبدالحسین نیک‌گهر، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.
[11]   معتمدی، غلامحسین (1372). درآمدی بر مرگ­شناسی، تهران: نشر مرکز.
[12]   نیچه، فریدریش ویلهلم (1378). چنین گفت زردشت، ترجمۀ داریوش آشوری، تهران: انتشارات آگاه.
[13]   همدانی، مولی عبدالصمد (1384). بحرالمعارف، تحقیق و ترجمه استاد ولی، تهران: انتشارات حکمت.
[14] Atkins, E.M and Dodaro R. J. (2001). Augustine Political Writing, Cambridge, university press.
[15] Augustine (2002). On the Trinity, Books 8–15, translated by Stephen Mckenna, Cambridge University Press.
[16] Burleigh, J.H.S. (1953). Augustine Earlier Writings, SCM, United States of America. 
[17] Chadwick, Henry (2009). Augustine of Hippo, A life, Oxford university press.
[18] Heidl, Gyorgy (2009). The Influence of Origen on the Young Augustine, gorgias Press, United States of America.
[19] Vessy, Mark (2012). A Companion to Augustine, Blackwell Publishing ltd.
[20] Nisula, Timo (2012). Augustine and the Function Concupiscence. Brill Leiden. Boston.
[21] O’Dalvy, Gerard (1987). Augustine’s Philosophy of Mind, Duckworth, British Library Cataloguingin Publication Data.
[22] Rist, John M (1997). Augustine Ancient Thought Baptized, Cambridge University Press.