رویه‌های باورساز ناظر به ارزش: معرفت‌شناسی اخلاق از دیدگاه رابرت مری هیو آدامز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . دانش آموخته دکتری فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران

چکیده

رابرت آدامز کوشش می‌کند تا با الهام از نظریۀ رویه‌های باورساز آلستون دیدگاه خود را در معرفت‌شناسی اخلاق سامان دهد. وی با وضع اصطلاح رویه‌های باورساز ناظر به ارزش، ورودی‌های ایجادِ باورهای اخلاقی از این رویه‌ها را علاوه بر سنت تاریخی و فرهنگی شامل احساسات، عواطف، تمایلات و امیال ما نیز می‌داند. مجموعۀ این ورودی‌ها به همراه تفکر در باب آنها، باورهای اخلاقی را به عنوان خروجی رویه‌های باورساز ناظر به ارزش به ارمغان می‌آورد. از نظر آدامز، ایمان اخلاقی تأمین‌کنندۀ اعتماد به باورهای اخلاقی‌ای است که از طریق رویه‌های باورساز ناظر به ارزش ایجاد شده است و علی‌رغم اینکه ادله‌ای بر خلاف آنها وجود ندارد اما به سبب آنکه نمی‌توانند فراتر از هر نوع شک معقول باشند پس به ایمان اخلاقی نیازمندند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluative Doxastic Practices: Moral Epistemology of Robert Merrihew Adams Reconsidered

نویسندگان [English]

  • Mehdi Ghafourian 1
  • Masoud Sadeghi 2
1
2
چکیده [English]

Robert Adams, Inspired by William Alston's theory of doxastic practice, forms his moral epistemology and coins the term of “evaluative doxastic practice”. The inputs of evaluative doxastic practice are historical and cultural tradition, as well as feelings, emotions, inclinations and desires. These inputs accompanied with thinking about them bring about moral beliefs as outputs of evaluative doxastic practices. In Adams’ view, moral faith provides the confidence base of moral beliefs formed thorough evaluative doxastic practices. Moral faith is necessary because the moral beliefs are not above any kind of reasonable doubt, Although there are not any reasons against them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Doxastic Practice
  • Evaluative Doxastic Practice
  • Moral Belief
  • Moral Faith
[1]. باقری، فاطمه؛ اترک، حسین (1393). «توجیه معرفتی باورهای دینی از نگاه ویلیام آلستون»، تأملات فلسفی، سال چهارم، شماره دوازدهم، بهار و تابستان.
[2]. شمس، منصور (1387). آشنایی با معرفت‌شناسی، انتشارات طرح نو.
[3]. عباسی، بابک (1391). تجربۀ دینی و چرخش هرمنوتیکی: بررسی و نقد آرای ویلیام آلستون، انتشارات هرمس.
[4]. کشفی، عبدالرسول؛ و زارع پور، محمدصالح (1387). «تقریری جدید از دیدگاه ویلیام آلستون در باب اعتبار معرفت‌شناختی تجربه دینی»، آینۀ معرفت، زمستان، دوره6، شماره17.
[5]. Adams, Robert Merrihew (1993).”Religious Ethics in a Pluralistic Society” in Prospects For a Common Morality, Gene Outka and John P.Reeder, JR(ed), Princeton University Press.
[6]. Adams, Robert merrihew (1999), Finite and infinite Goods: a Framework for Ethics, oxford university press.
[7]. Adams, Robert merrihew (2002), "Precis of Finite and Infinite Goods", in Philosophy and Phenomenological Research, Vol. LXIV, No. 2, March.
[8]. Adams, Robert merrihew (2006), A Theory of Virtue, Excellence in Being for the Good. Oxford University Press.
[9]. Alston, William (1991), Perceiving God: The Epistemology of Religious Experience, Cornell University Press.
[10]. Lemos, Noah (2007), An Introduction to the Theory of Knowledge,  Cambridge University Press.