مفهوم متافیزیکی فرارویدادگی و زندگی پس از مرگ (در تأثیر فرارویدادگی حالات ذهنی بر حالات مغزی ـ عصب‌شناختی بر مسئلۀ امکان زندگی پس از مرگ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

این مقاله تلاشی است در جهت تحلیل مفهوم فرارویدادگیِ نفس بر بدن (یا حالات مغزی ـ عصب‌شناختی) و بررسی تأثیر اذعان به چنین رابطه‌ای میان نفس و بدن بر مسئلۀ زندگی پس از مرگ. مدعای این مقاله این است که مفهوم فرارویدادگی (که اجمالاً به معنای تأکید بر هم‌تغییری، وابستگی هستی‌شناختی و بی‌طرفی نسبت به تحویل‌پذیری است)، فاقد توان تبیینی کافی برای صورت‎بندی فیزیکالیستی مسئله رابطۀ نفس و بدن است. از این روی، حداکثر می‌تواند شاخصه‌هایی را در توصیف رابطۀ آن‎ها در اختیار نهد. شاخصه‌هایی که از یک سو با نسخه‌هایی از زندگی پس از مرگ که مبتنی بر دوگانه‌انگاری افلاطونی ـ دکارتی باشند، ناسازگاری دارد و از سوی دیگر، صرفاً دلالت فیزیکالیستی نداشته و افزون بر نسخه‌هایی از زندگی پس از مرگ که با فیزیکالیسم سازگارند، با نسخه‌های یگانه‌باورانه و البته غیرفیزیکالیستی و غیرتحویلی نیز سازگارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 
[1] Chalmers, D. (1996). The Conscious Mind:  In Search of a Fundamental Theory. OXFORD UNIVERSITY PRESS.
[2] Cooper, J. (1988). "The Identity of Resurrected Persons: Fatal Flaw of Monistic Anthropology", Calvin Theological Journal: 23:1, pp. 19-36.
[3] Davidson, D. (1970). "Mental Events". Philosophy of Mind: Classical and Contemporary Readings (2002). OXFORD UNIVERSITY PRESS.
[4] Hasker, W. (2017). "Emergent Dualism". The Palgrave Handbook of Afterlife. PALGRAVE.
[5] Hawthorne, J. P. (2002). "Blocking Definitions of Materialism". Philosophical Studies: 110, pp. 103–113.
[6] Horgan, T. (1993). "From Supervenience to Superdupervenience: Meeting The Demands of a Material World". Mind, 102: 555–86.
[7] Huijnink, W. (2002). Supervenience in Nonreductive Theories of Mind. Doctoral Dissertation, Utrecht University, pp. 4-11 & 44-45. Online edition on: http://www.phil.uu.nl/preprints/ckiscripties/SCRIPTIES/007_huijnink.pdf.
[8] Jackson, F. (1998). From Metaphysics to Ethics: A Defense of Conceptual Analysis. OXFORD UNIVERSITY PRESS.
[9] Kim, J. (1982). "Psychophysical Supervenience", Philosophical Studies: 41, PP. 51-70. Reprinted in: Supervenience and Mind: Selected Philosophical Essays, PP. 175–193, Cambridge University Press, 1993.
[10] ----------. (1984), "Concepts of Supervenience", Philosophy and Phenomenological Research: 45, PP. 153-176. Reprinted in: Supervenience and Mind, PP. 53–78.
[11] ----------. (1987). "‘Strong’ and ‘Global’ Supervenience Revisited", Philosophy and Phenomenological Research: 48, PP. 35-326. Reprinted in: Supervenience and Mind, PP. 79–91.
[12] ----------. (1990). "Supervenience as a Philosophical Concept", Metaphilosophy: 21, PP. 1-27. Reprinted in: Supervenience and Mind, PP. 131–160.
[13] ----------. (1993). Supervenience and Mind: Selected Philosophical Essays. Cambridge University Press.
[14] ----------. (2006). "Emergence: Core ideas and issues", Synthese: 151, pp. 547-559.
[15] Lewis, D. (1983). "New Work for a Theory of Universals". Australasian Journal of Philosophy: 61, pp. 343–77.
[16] McLaughlin, B. & Bennett, K. (2011), "Supervenience". On: http://plato.stanford.edu/entries/supervenience/.
[17] Murphy, N. (2006). Bodies and Souls, or Spirited Bodies? CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.
[18] O'Connor, T. & Wong, H. Y. (2012). "Emergent Properties". on: http://plato.stanford.edu/entries/properties-emergent.
[19] Steinhart, E. (2017). "Digital Afterlives". The Palgrave Handbook of Afterlife. PALGRAVE.
[20] Stoljar, D. (2009). "Physicalism". Stanford Online Encyclopedia of Philosophy. On: http://plato.stanford.edu/entries/physicalism/
[21] Tye, M. (2009). Consciousness revisited: materialism without phenomenal concepts. MIT Press.
[22] Van Inwagen, P. (2007). "A Materialist Ontology of the Human Person". Persons: Human and Divine. OXFORD UNIVERSITY PRESS.
[23] Zimmerman, D. (2004). "Christians Should Affirm Mind-Body Dualism". Contemporary Debates in Philosophy of Religion. Blackwell.