دوره و شماره: دوره 55، شماره 1، شهریور 1401 
تحول نفس در مسیر سعادت از منظر فارابی

صفحه 70-51

10.22059/jitp.2022.332227.523312

ریحانه داودی کهکی؛ سید عباس ذهبی؛ بابک عباسی


بررسی دیدگاه تدئوس متز دربارۀ خوشبختی و ارتباط آن با معنای زندگی

صفحه 92-71

10.22059/jitp.2022.334858.523319

مهدی صانعی؛ عین الله خادمی؛ امیرحسین منصوری نوری؛ فاطمه کوکرم