دوره و شماره: دوره 50، شماره 1، فروردین 1396 
علم بالقوه نزد ابن سینا

صفحه 31-45

10.22059/jitp.2017.62332

رضا اکبری؛ فاطمه شاهین فر؛ محمد سعیدی مهر