دوره و شماره: دوره 50، شماره 2، آبان 1396 
غیاث‌الدین منصور دشتکی میان دو راهی وحدت شهود و وحدت وجود

صفحه 207-223

10.22059/jitp.2017.226832.522927

الهه زارع؛ عباس جوارشکیان؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ قاسم کاکائی