تحلیل و ارزیابی معیار پایستاری در رویکرد استنتاج‌گرایی به معناداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه بیرجند

2 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده

در رویکرد استنتاج‌گرایی به معناداری، ثوابت منطقی بر اساس قواعد عملگری تعریف می‌شود، آرتور پرایور در نقد این رویکرد با ارائۀ مثال نقض tonk نشان داد که با پذیرش رویکرد استنتاج‌گرایی هر قاعدۀ عملگری دلخواهی توصیف‌کننده یک ثابت منطقی خواهد شد و لازمۀ این امر وجود ثوابت منطقی معیوب و ناسازگار با سیستم است. بلنپ در پاسخ به این اشکال دو شرط پایستاری و یکتایی را برای قواعد عملگری ارائه داد. با توجه به اهمیت شرط پایستاری در پاسخ بلنپ، در این مقاله تلاش شده شرط پایستاری مورد ارزیابی قرار گیرد. «چگونه معیار پایستاری شرایط لازم و کافی را برای تعریف ثوابت منطقی فراهم می‌کند؟» مسئلۀ اصلی این مقاله است. فرضیۀ پیشنهادی عدم‌کفایت لازم شرط پایستاری در ارائۀ تعاریف ثوابت منطقی است که در نهایت با بررسی معانی مطرح‌شده برای پایستاری اثبات خواهد شد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]. Belnap, N. D. (1962, Jun). »Tonk, Plonk and Plink«. Analysis, 22(6), 130-134.
[2]. Cook, R. T. (2005). »What’s wrong with tonk(?)«. Journal of Philosophical Logic, 34, 217-226.
[3]. Dummett, M. (1991). The logical basis of metaphysics (Vol. 5). Harvard university press.
[4]. Haack, S. (1978). logics, Philosophy of. Cambridge University Press.
[5]. Hjortland, O. T. (2010). The structure of logical consequence : Proof theoretic conception(A Thesis Submitted for the Degree of PhD). University of St. Andrews.
[6]. Hughes, G. E. (1996). A new introduction to modal logic. Psychology Press.
[7]. Negri, S., & Plato, J. V. (2008). Structural proof theory. Cambridge university press.
[8]. Prawitz, D. (1965). Natural Deduction: A Proof-Theoretical Study. Stockholm: Almqvist &Wicksell.
[9]. Prior, A. N. (1960). »The runabout inference-ticket«. ANALYSIS, 21(2), 38-39.
[10]. Steinberger, F. (2009). »Harmony and Logical Inferentialism«. (Doctoral dissertation, PhD thesis, University of Cambridge, Cambridge).
[11]. Stevenson, J. T. (1961). »Roundabout the runabout inference-ticket«. Analysis, Vol. 21, No. 6, 124-128.
[12]. Wagner, S. (1981). »Tonk«. Notre Dame Journal of Formal Logic, 22(4), 289-300.