متافیزیک درمان مبتنی بر منطق(LBT) از منظر الیوت کوهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی دانشگاه الزهرا(س)،

چکیده

مقالۀ حاضر در حوزۀ مشاورۀ فلسفی است و هدف آن معرفی و تبیین مبانی متافیزیکی درمان مبتنی بر منطق (LBT) است. این روش درمانی، یکی از رویکردهای موجود در مشاورۀ فلسفی و ابداع الیوت کوهن است. پیش­فرض این روش، این است که اعمال و عواطف انسان­ها، حاصل نوعی قیاس منطقی عملی است و چون برخی از این قیاس­ها حاوی مغالطاتی هستند، احساساتی غیرعقلانی و رفتارهایی خودشکن، در انسان­ها ایجاد می­کنند. مقالۀ حاضر، نخست به معرفی گام­های ششگانۀ درمان مبتنی بر منطق می­پردازد؛ این گام­ها، به مراجعان کمک می­کنند تا مغالطه­هایی مانند مطلق­گرایی و کمال­طلبی را در قیاس­های عملی خود کشف کنند. روش درمانی کوهن، صرفا جنبۀ سلبی ندارد، بلکه پس از شناسایی هر مغالطه، فضیلت مقابل آن را نیز، به عنوان پادزهر، به مراجع می­آموزد. مقاله، سرانجام مبانی متافیزیکی درمان مبتنی بر منطق را از منظر الیوت کوهن بررسی می­­کند و به تحلیل چهار اصل فلسفی بنیادی که (LBT) بر آن­ها مبتنی است، می­پردازد.

کلیدواژه‌ها


 [1] Audi, Robert (ed.), (1999). The Cambridge Dictionary of Philosophy, Cambridge University Press, Second Edition.
[2] Blackburn, Simon, (2008). The Oxford Dictionary of Philosophy, New York,
Oxford University Press Inc.
[3] Bunnin, Nicholas and jiyuan Yu, (2009) the Blackwell Dictionary of Western Philosophy, A John Wiley & Sons, Ltd., Publication, UK.
[4] Cohen, Elliot D., (2016). Logic-Based Therapy and everyday Emotions, Copyright © by Lexington Books, Printed in the United States of America.
[5] _____________, (2015). Counseling Hume: Using Logic-Based Therapy to Address Generalized Anxiety Disorder, npcassoc.org/wp-content/uploads/Cohen-IJPP-fall-.pdf.
[6] _____________, (2014a). Logic-Based Therapy to Go, A step-by-step primer on how LBT can work for you, Verified by Psychology Today, Posted Mar 19.
[7] _____________, (2013a). Theory and Practice of Logic-Based Therapy: Integrating Critical Thinking and Philosophy into Psychotherapy, Cambridge Scholars Publishing.
[8] _____________, (2013b). Philosophy, Counseling, and Psychotherapy, Edited by Elliot D. Cohen, and Samuel Zinaich, Jr., Cambridge Scholars Publishing.
[9] _____________, (2006). Logic-Based Therapy: The New Philosophical Frontier for REBT, http://www.rebtnetwork.org/essays/logic.html, © REBT Network.
[10] ______________, (2004). Philosophy with Teeth: The Be Wedding of Philosophical and Psychological Practices, International Journal of Philosophical Practice Vol. 2, No.2, Spring.
[11] ______________, (2003.) Philosophical Principles of Logic-Based Therapy, Practical Philosophy, Spring, http://www.practical-philosophy.org.uk.
[12] ______________, The Metaphysics of Logic-Based Therapy, http://npcassoc.org/docs/ijpp/metaphysics_of_LBT10V3N1.pdf.
 [13] _____________, (2014b). What Else Can You Do With Philosophy Besides Teach? This paper was presented at the National Philosophical Counseling Association session held at the 2014 Eastern Division Meeting of the American Philosophical Association, Philadelphia, PA, December 29.
[14] Crane, Tim, (1998). Intentionality, <<from Routledge Encyclopedia of Philosophy>>, Routledge, London, V.4, pp.816-821.
[15] Paden, Roger, (2013). Philosophy, Counseling, and Psychotherapy, Edited by Elliot D. Cohen, and Samuel Zinaich, Jr., Cambridge Scholars Publishing.
[16] Šulavíková, Blanka, (2014). Key Concepts in Philosophical Counseling, Human Affairs 24, 574–583, DOI: 10.2478/s13374-014-0250-9.